Detaljplan för del av Stångehamn 1:6 m fl fastigheter

Syftet med den nya planen är att möjliggöra utveckling av den befintliga anläggningen för båtsport där Oskarshamns kanotklubb är verksam. Det innebär att kvartersmarken utökas för att möjliggöra utveckling av service och faciliteter i form av restaurang, tillfällig övernattning, mer förvaringsutrymmen för kajaker samt parkeringsplats.

Planområdet är beläget i Stångehamn, ca 4,5 km sydost om Oskarshamns centrum. Mer exakt ligger området vid Kanotvägen i Stångehamn. Den gällande detaljplanen omfattar cirka 1000 kvadratmeter. Förslaget till ny plan ger en utökning av planområdet till ca 5000 kvadratmeter. Utökningen sker på mark som är tidigare planlagd som naturmark.

Planen ligger inom strandskyddsområde med som minst 15 meter fri passage mellan planområdet och vattnet.

Arbetet med detaljplanen sker med så kallat utökat planförfarande. Förfarandet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra beslutsunderlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och att kunna påverka utformningen av detaljplanen.

Planstatus: Planen står inför antagande av kommunfullmäktige feb 2021

Planförslaget består av följande handlingar:

• Plankarta med bestämmelser

• Planbeskrivning

• Barnchecklista

• Undersökning om betydande miljöpåverkan

• Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

• Naturinventering

• Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Samhällsbyggnadskontorets kansli
0491–887 40

Byggavdelningen
0491-88000

Bygglovshandläggare
Telefontid måndag-torsdag 09.30–11.30, tel. 0491–887 30

Byggnadsinspektörer
Kontaktas via 0491-88000.

Kartavdelningen
Kartärenden: 0491–881 47 eller 881 42
Mätningsärenden: 0491–76 43 11

Planavdelningen
0491–76 43 13