Fördjupning av översiktsplan, Bråbygden

Översiktsplanen (ÖP 2000) föreslår att en fördjupad översiktsplan över Bråbygden ska upprättas i samråd med Bråbygdens intresseförening och berörda myndigheter. Syftet med en fördjupad översiktsplan är att ge en helhetsbild av framtida utvecklingsmöjligheter för att underlätta ställningstaganden när det gäller olika intressen och behov.

Bråbygden är ett väldokumenterat och känt område ur natursynpunkt då det besitter unika värden. Bråbygdens värden bygger på samspelet mellan människa och natur - hur bonden har brukat sin mark, vilka djur man har låtit beta och att det har skett med en lång kontinuitet. Tider förändras och för att fortsätta ha en levande bygd behövs utveckling. Ofta är det så att bevarande och utveckling kan komma i konflikt. Syftet med den fördjupade översiksplanen är att belysa de bevarandevärden och utvecklingsmöjligheter som finns i området, samt hur utveckling kan ske utan att bevarandevärdena minskar. För att kunna hantera framtida utveckling, som idag inte till fullo är känd, så har planen till uppgift att beskriva de värden som finns i området. Utifrån dessa har ett antal riktlinjer tagits fram tillsammans med representanter för Bråbygdens intresseförening. Syftet med riktlinjerna är att visa på en strävan mot vad som är det bästa för bygden ur både bevarande och utvecklingssynpunkt. Riktlinjerna har sedan konsekvensbeskrivits mot de nationella och regionala miljömål som finns uppsatta av riksdagen och länsstyrelsen.

När Översiktsplan 2030 antas, kommer den att ersätta Översiktsplan 2000 för Oskarshamns kommun. Under arbetet med Översiktsplan 2030 har de delar som berör Bråbygden uppdaterats och arbetats in i översiktsplanen, vilket innebär att Fördjupning av översiktsplan Bråbygden också ersätts med Översiktsplan 2030.

Handlingar

Önskar du ta del av handlingarna i sin helhet, kontakta samhällsbyggnadskontorets kansli på sbk@oskarshamn.se eller servicecenter på telefon 0491-880 00.