Ny översiktsplan

Översiktsplan Oskarshamns kommun, samrådsperioden avslutad

Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som har varit ute på samråd under tiden 7 juni till den 15 augusti 2021. Samrådet syftar till att förbättra kommunens beslutsunderlag. Planprocessen består av ett samråd, en utställning och ett antagande. Härnäst kommer de yttranden som inkommit under samrådsperioden att sammanställas och hanteras. Därefter kommer översiktsplanen att ställas ut igen i en utställningsversion och det finns då ytterligare möjligheter att inkomma med synpunkter till kommunen.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas på ett långsiktigt hållbart sätt och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och omfattar hela kommunen. Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. 

Hur Oskarshamns kommun planerar och utvecklar framtidens samhälle påverkar invånarnas vardagsliv. Vi vill vara en attraktiv kommun, där människor vill bo, arbeta och leva. Det är människorna som får kommunen att växa och utvecklas säger Andreas Erlandsson, ordförande kommunstyrelsen. 

Det känns bra att vi tar ett brett hållbarhetsgrepp och samtidigt tar tillvara hela kommunens potential säger Ingela Ottoson, förste vice ordförande kommunstyrelsen.

Om du har frågor angående förslaget till översiktsplan så är du välkommen att mejla till oversiktsplan@oskarshamn.se.