Ny översiktsplan

Översiktsplanen är i första hand ett strategiskt dokument eller en avsiktsförklaring, och ett stöd för att styra kommunens utveckling och planering på ett hållbart sätt mot uppsatta mål. I översiktsplanen skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanens viktigaste uppgift är att vägleda vad vi vill åstadkomma och hur vi ska nå det.

Oskarshamns Kommun arbetar med en revidering av senaste utställningsdokument för ny översiktsplan(ÖP). Efter beslut i kommunstyrelsen där kommunen avbröt utställningsförfarandet, görs ett omtag i planprocessen. I beslutet ligger även en förväntan på att digitalisera planen i en story-map, att väva in sociala aspekter och de globala hållbarhetsmålen och att i samband med planen även aktualisera och ta med Oskarshamn stad, som det nu finns en fördjupad översiktsplan (FÖP) daterad 2014 för.

Som ett viktigt planeringsunderlag och del i ÖP arbetas det parallellt fram en dagvattenstrategi med specifika utredningar för olika geografiska områden.

En reviderad översiktsplan väntas kunna skickas ut på samråd under våren 2021.