Avloppsinventering

Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har beslutat om att en kommunomfattande inventering av enskilda avlopp ska ske under perioden 2015-2030. Detta görs för att följa de nationella miljömål som riksdagen fattat beslut om, "Ingen övergödning" och "Grundvatten av god kvalitet", samt Europeiska unionens (EU) ramvattendirektiv. Målsättningen är att 200 avloppsanläggningar ska inventeras årligen och att samtliga enskilda avloppsanläggningar ska vara godkända när inventeringen är klar.

Det finns drygt 4 000 enskilda avlopp i Oskarshamns kommun. Majoriteten av dessa uppskattas vara avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens miljökrav. Följden av detta är att otillräckligt renat avloppsvatten riskerar att förorena såväl grundvattnet som närliggande sjöar och vattendrag. Risken finns även att man sprider smittoämnen, som bakterier och virus, till den egna eller grannens dricksvattenbrunn.

Det är alltid du, som fastighetsägare, som ska kunna visa att din enskilda avloppsanläggning uppfyller lagens krav. Det vill säga att:

  • tillstånd finns för anläggningen
  • anläggningen renar tillräckligt och inte utgör en fara för miljön eller människors hälsa
  • anläggningen sköts och underhålls på rätt sätt

1. Inventeringens process

Innan vi kommer ut och inventerar avloppen i ditt område ges du, som fastighetsägare, möjlighet att delta och underlätta inventeringsarbetet genom att lämna in uppgifter om din avloppsanläggning. Tillsammans med det meddelande om inventering som skickas ut så följer även en enkät som du uppmanas att fylla i och skicka tillbaka till kommunen.

Du kan välja att göra en egen kontroll av din anläggning. Checklistan "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött", som skickas med den preliminära bedömningen, kan användas för vägledning om din avloppsanläggning är godkänd. Det är dock Samhällsbyggnadskontoret som gör den slutgiltiga bedömningen. Om din anläggning inte uppfyller miljökraven ska du kontakta en entreprenör och ansöka om tillstånd att åtgärda anläggningen, eller invänta inventering.

Framgår det vid inventeringen att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav kommer du få ytterligare meddelande med vilka åtgärder som behövs och när de ska vara genomförda. Åtgärdstiden är beroende på vilken skyddsnivå, hög eller normal, som bedöms för platsen där den befintliga anläggningen befinner sig. Eller om utsläpp från avloppsanläggningen utgör en fara för människors hälsa eller miljön. Om avloppet inte är åtgärdat inom den tid som angivits kan Samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om utsläppsförbud från fastighetens befintliga avloppsanläggning.

Tänk på att handläggningen av en tillståndsansökan kan ta tid. Därför bör du lämna in en komplett ansökningshandling i god tid innan åtgärdstiden går ut.

2. När ska mitt avlopp inventeras?

Prioriteringsordningen för avloppsinventeringen går att hitta i VA-planen. Där går även att utläsa vad prioriteringen är grundad på. Kommunens kustnära områden är särskilt prioriterade.

3. Vad tittar vi på vid inventeringen?

Vi kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur väl den fungerar. Detta görs bland annat genom kontroll av:

  • Slamavskiljaren (storlek, utformning, skick och funktion)
  • Eventuella efterföljande brunnar (rensbrunn, pumpbrunn och fördelningsbrunn)
  • Eventuella efterföljande reningssteg (typ, storlek, placering och funktion)
  • Luftnings- och inspektionsrör
  • Utsläppspunkt (om det finns någon sådan)
  • Om tillstånd finns för anläggningen

4. Avgift

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för den tid som läggs ner på varje fastighet.

Avgiften täcker förarbete, inventering på plats, samt utskick av inventeringsprotokoll. Samhällsbyggnadsnämnden räknar med att det tar cirka fyra timmar per fastighet. Avgiften tas ut per fastighet. Det betyder att om du har flera fastigheter kommer antalet bestämma hur mycket du får i avgift.

Om du kontaktar samhällsbyggnadskontoret med utförliga uppgifter om din avloppsanläggning, kan du få reducerad avgift:  Vilka uppgifter som samhällsbyggnadskontoret efterfrågar beskrivs på sidan "Egenkontroll".

Inventering av anläggningar som åtgärdats under de senaste fem åren eller som är under åtgärd bedömer vi vara överflödig. Du kan alltså slippa inventeringen och avgiften för denna om du åtminstone har lämnat in en ansökan om åtgärder av avloppsanläggningen innan det är dags för kontroll.