Egen tömning av pool, spa eller badtunna med klorerat vatten

Vatten från pooler, spa och badtunnor innehåller ofta höga halter klor som inte får komma ut i miljön då det kan skada vattenlevande djur och växter.

Det är inte tillåtet att släppa ut detta vatten till spillvattennätet eller dagvattenbrunnar. Man får alltså inte avleda klorerat vatten från poolen till fastighetens golvbrunn, WC, badkar, kök, gatubrunnar eller motsvarande. Det gäller även om du har ett enskilt avlopp.

Vattnet ska därför alltid avkloreras innan det töms ut.

  • I mindre utomhuspooler kan vattnet avkloreras genom att inte tillsätta klorhöjande kemikalier den sista veckan innan poolen töms och låta den stå avtäckt i solen, då förbrukas fritt klor snabbt.
  • I större pooler kan vattnet avkloreras med en speciell kemikalie som finns att köpa i butiker för pooltillbehör.

Tömning av det avklorerade vattnet ska i första hand ske genom att vattnet får infiltrera på gräsytor i din egen trädgård. Tömning ska ske lite i taget så att marken hinner ta emot vattnet.

Vattnet får inte rinna in till grannfastigheter eller skapa olägenheter. Om ingen genomsläpplig yta finns på den egna tomten, kontakta samhällsbyggnadskontoret för rådgivning.

Om du eller dina grannar har egna dricksvattenbrunnar är det viktigt att ta hänsyn till detta och släppa ut vattnet så långt från dessa som möjligt, för att undvika påverkan på dricksvattnet.

Kontrollera också så att din fastighet inte ligger inom vattenskyddsområde. Vattenskyddsföreskrifterna kan omfatta speciella regler kring hur utsläpp av vatten får ske.

Kontakta även samhällsbyggnadskontoret om du ska tömma pooler, spa och badtunnor med andra reningskemikalier än klor.