Egenkontroll för avlopp

En avloppsanläggningen bör kontrolleras minst en gång om året, även markbäddar och infiltrationer. Det kan vara lämpligt att kontrollera anläggningen i samband med slamtömning. Ju fler gånger du kontrollerar din anläggningen, desto tidigare kan du upptäcka eventuella problem.

Du kan själv göra en bedömning av din enskilda avloppsanläggning genom att ta hjälp av checklistan "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?". Du kan också ta hjälp av frågorna här nedan som vägledning till när du ska lämna uppgifter om ditt avlopp till samhällsbyggnadskontoret i samband med avloppsinventering. Det är då bra om du skickar med foton på anläggningen och en kartskiss över hur anläggningen är placerad i förhållande till huset. Är flera bostäder påkopplade till avloppsanläggningen ska detta beskrivas i text eller kartskiss.

Checklistan och frågorna här nedan gäller för de vanligare typerna av anläggningar, infiltrations- eller markbäddsanläggningar. Har du ett minireningsverk bör du ha ett serviceavtal med leverantören eller tillverkaren, där då servicepersonal gör en kontroll av anläggningen.

1. Övergripande frågor

 • Hur gammal är anläggningen?
 • Finns tillstånd för anläggningen?
 • Hur långt från vattentäkter ligger bädden?
 • Ligger vattentäkterna nedströms avloppsanläggningen?
 • Är vattentäkterna grävda eller borrade i berg?

1987 kom de första allmänna råden för hur en enskild avloppsanläggning ska vara uppbyggd. Anläggningar som är anlagda innan 1987 bedöms inte uppfylla de reningskrav som ställs på enskilda avloppsanläggnignar.

2. Slamavskiljaren

 • Hur många kammare har slamavskiljaren?
 • Hur stor är våtvolymen?
 • Är vattentoalett ansluten?
 • Om den är tillverkad av betong, är betongen hel?
  • Har betongen vittrat någonstans?
  • Är den helgjuten eller byggd av betongringar?
  • Växer rötter in i brunnen?
 • Om den är tillverkad i plast eller glasfiber, är den typgodkänd?
 • Kommer avloppsvattnet in i den "stora" kammaren först?
 • Finns ett T-rör vid utloppet?
 • Är vattennivån i nivå med utloppsrörets underkant?
 • Tar slamavskiljaren endast emot avloppsvatten, eller är drän- och dagvatten anslutet?

En slamavskiljare ska ha tre kammare om det finns en vattentoalett ansluten till anläggningen. För ett hushåll ska slamavskiljarens våtvolym vara minst 2 kubikmeter.

3. Fördelnings- och pumpbrunn

 • Finns slam i fördelnings- eller pumpbrunnen?
 • Är brunnen hel och tät?
 • Är vattennivån i fördelningsbrunnen i nivå med underkant på utloppen?
 • Rinner det lika mycket vatten till alla spridarrören i fördelningsbrunnen?
 • Finns det ett nivå- eller driftlarm installerat i pumpbrunnen?

4. Infiltrations- och markbädd

 • Vilken yta har bädden?
 • Hur långa är spridarrören?
 • Finns luftningsrör på spridarrören (samt uppsamlingsrören vid markbädd)?
 • Hur djupt ner i marken ligger spridarrören? (Kan mätas i fördelningsbrunnen och luftningsrören.)
 • Står det vatten i spridningsrören?
 • Luktar det något från luftningsrören?
 • Hur långt under spridningsrören ligger grundvattenytan?

5. Sluten tank

Vi ställer ibland krav på att du som har en sluten tank för ditt toalettavloppsvatten kontrollerar att tanken är tät. De flesta tillverkare av slutna tankar garanterar idag en livslängd på tanken på minst 50 år. Helgjutna slutna tankar i stålfiberbetong och andra material kan provtryckas, men bör endast göras av sakkunnig person.

 • Hur stor volym har din slutna tank?
 • Är den tät?
 • Har den larm eller nivåmätare? Slutna tankar ska alltid ha larm eller nivåmätare. Ha koll på nivån och beställ tömning av tanken innan den är full!
 • Går allt avloppsvatten från fastigheten till tanken?
  • Om inte, vad sker med bad-, disk- och tvättvattnet (BDT-vattnet)?
 • Hur ofta tömmer du tanken?

Betongtankar från 1950- till 1980-talen byggdes av ringar och är inte lufttäta i skarvar och anslutningar, eller mot locken. Om du skulle provtrycka en sådan tank så skulle resultatet bli att tanken blev underkänd. Gamla slutna tankar kontrollerar du istället så här:

 • Töm och tvätta rent tanken.
 • Titta efter eventuella sprickor i betongen, en så kallad okulär besiktning.
 • Låt gärna tanken stå utan att fyllas på under några veckor. Då kommer du att se om det tränger in markvatten utifrån.
 • Dokumentera kontrollen med anteckningar och foto.

I många fall har de här gamla tankarna inte heller haft en korrekt utformad avluftning. Det finns en risk för att tankarna är vittrade inuti, eftersom en del av de gaser som bildas av avloppsvatten kan vara korrosiva mot betong, till exempel svavelväte.