Skötsel och underhåll av enskilda avlopp

Slamtömning

Kommunalförbundet Kretslopp Sydost, ansvarar för slamtömningen av de enskilda avloppsanläggningarna inom Oskarshamns kommun. De ansvarar även för latrinhämtning och sophämtning. Information om gällande avfallsplan, taxor och annat som rör slamtömning finns att hitta på Kretslopp Sydosts webbplats.

Slamavskiljaren ska tömmas minst en gång om året. Ansökan om förlängt tömningsintervall görs till Kretslopp Sydost.

Var rädd om din anläggning och förläng dess livslängd!

Avloppsvattnet i en infiltrationsanläggning eller markbädd renas till stor del med hjälp av marklevande bakterier. Det är därför väldigt viktigt att vara försiktig med vad som spolas ner i avloppet!

 • Minst en gång om året bör du kontrollera anläggningen. Om ett problem upptäcks i ett tidigt skede brukar de åtgärder som krävs bli mindre kostsamma. För att kontrollera anläggningen kan du använda checklistan för små avloppsanläggningar som organisationen Avloppsguiden har tagit fram.
 • Efter slamtömning ska slamavskiljaren fyllas med vatten igen. Slamavskiljningen fungerar bättre och risken för slamflykt minskar. Fyll vatten i den tredje kammaren först.
 • Skölj av brunns- och kammarväggar i trekammarbrunnen för att förebygga vittring.
 • Koppla inte in något annat vatten än avloppsvatten till din anläggning. Överbelastning förkortar anläggningens livslängd.
 • Undvik att installera toalett med malpump. Pumpen mal sönder de fasta partiklarna så att de inte lika lätt avskiljs i slamavskiljaren. Det finns därmed risk att det följer med partiklar till efterföljande rening och minskar dess livslängd.
 • Se till att det finns en huv på luftningsrören som tillåter att luft passerar men inte löv, snö och skräp.
 • Kör inte ovanpå infiltrationen eller markbädden! Använd inte ytan som parkering eller upplag.
 • Se till att lämna alla kemikalier till en återvinningscentral, t ex syror, lösningsmedel, olja, klorin eller lacknafta. Häll inga sådana kemikalier i avloppet! Då dör bakterierna.
 • Lämna alla läkemedelsrester till apoteket!
 • Saker som tops, bindor, tamponger och kondomer slängs i soporna.
 • Dosera tvätt- och diskmedel rätt, överdosera inte. Använd inte tvätt- och diskmedel som innehåller fosfater.
 • Plantera inte träd eller andra växter med rotsystem som kan skada anläggningen. Röj buskar och annan vegetation regelbundet.
 • Ska du tömma badkaret - gör det med eftertanke! Det vill säga töm lite i taget. Tänk på att stora flöden på kort tid till slamavskiljaren ökar risken för att slam följer med vattnet till infiltrationsanläggningen eller markbädden. Därmed ökar risken för att anläggningen täpps igen.

Badtunna, badpool eller liknande töms med eftertanke!

Om du har en badtunna eller en större badpool ska du inte ansluta den till din enskilda avloppsanläggning! Töm i stället badtunnan eller poolen under en längre tid, till exempel via en slang ut på din gräsmatta.