Dricksvatten

Med dricksvatten menas vatten som används för dryck, matlagning, personlig hygien och framställning av livsmedel. Dricksvatten ska vara hälsosam och rent. Har du problem med det kommunala vattnet, hör av dig till vatten- och avloppsavdelningen på Tekniska kontoret.

Registrering av dricksvattenanläggningar

Enligt förordningen om livsmedelshygien ska verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter godkännas eller registreras. Om du har en sådan anläggning ska du se till att den godkänns eller registreras.

Dricksvattenföreskrifterna gäller hanteringen av och kvaliteten på dricksvatten, oavsett om denna ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte. Föreskrifterna gäller om dricksvatten från vattenverk eller gemensamma vattentäkter som

  • i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn
  • försörjer minst 50 permanentboende personer.

Även dricksvatten från en privat brunn som används i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Tillsynsansvar

Dricksvatten är ett livsmedel och omfattas därmed av livsmedelslagstiftningen. Inspektörer på Samhällsbyggnadskontoret utför kontroll av registrerade dricksvattenverksamheter, ex. de kommunala vattenverken i kommunen och brunnar som försörjer kommunala och offentliga verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna.

När det gäller enskilda dricksvattenbrunnar för privat bruk har kommunen inget tillsynsansvar. Fastigheter med enskild dricksvattenförsörjning ansvarar själv för att kontrollera vattnets kvalitet och stå för underhålls- och provtagningskostnader för dricksvattnet. För fastigheter med kommunalt vatten och avlopp ingår detta i Vatten- och avloppstaxan.

För att kontrollera kvalitén på ditt vatten bör du regelbundet ta vattenprov på din brunn för att få exakta besked genom en vattenanalys.

Kontakt
Charlotta Karlsson
Avdelningschef
Telefon: 0491–880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
Oskarshamn