Privata brunnar

I Sverige är cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende beroende av vatten från en egen brunn. Dricksvatten kan komma från en borrad brunn, en grävd brunn eller från en kallkälla och vattnet kallas då grundvatten. Dricksvatten kan även tas från en sjö eller annat vattendrag och kallas i dessa fall för ytvatten.

Livsmedelsverket har ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar.  Här kan du läsa Livsmedelsverkets råd om Egen brunn eller annan liten privat dricksvattenanläggning.

1. Anmälan av ny vattentäkt

Enligt Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön kan det krävas anmälan eller tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden för att anlägga dricksvattenbrunn. Om det krävs anmälan eller tillstånd beror på var brunnen ska anläggas och vilken typ av brunn. Kontakta samhällsbyggnadskontoret vid frågor.

Besök gärna SGUs webbplats (Sveriges geologiska undersökning) innan du ska borra en ny brunn för information om grundvatten, brunnar och dricksvatten. Där hittar du tips och vägledning för att anlägga en ny brunn.

2. Provtagning av dricksvatten

För att vara säker på att ditt enskilda dricksvatten är av god kvalitet och hälsosamt att dricka kan du ta prover på det. Proverna skickas till ett laboratorium, där en analys genomförs.

Livsmedelsverket rekommenderar att du ska testa sitt vatten minst var tredje år. Då bör du analysera både mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar.

Provflaskor för analys av eget brunnsvatten kan beställas via servicecenter, eller från laboratoriet. Var beredd att lämna uppgifter om namn, adress, telefon och om möjligt även fastighetsbeteckningen där brunnen är belägen.

Oskarshamns kommun bekostar ett begränsat analyspaket, "barnvattenprov" till familjer som uppfyller samtliga av nedanstående punkter:

 • är permanentboende i kommunen,
 • har barn på väg eller har barn som är max 12 månader gamla, och
 • inte utnyttjat möjligheten att ta barnprov under de senaste tre åren.

I analyspaketet "barnvattenprov" ingår undersökning av flourid, koppar, nitrat, nitrit samt en mikrobiologisk undersökning. Undersökning av radon kan även ingå i barnvattenprovet om fastighetens dricksvattenbrunn är borrad.

Endast barnvattenprov bekostas av Oskarshamns kommun. Övriga dricksvattenprov som beställs genom kommunen bekostas av beställaren. Efter upphandling anlitar Oskarshamns kommun företaget Eurofins för analyser av bland annat dricksvattenprover. Priser för olika analyspaket hittar du hos eurofins.

Proverna lämnas in torsdagar före klockan 11.30. Observera att ett mikrobiologiskt prov inte bör tas före klockan 9.00, eftersom dessa analyser ska påbörjas inom 12 timmar för att uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer. De mikrobiologiska proven skickas till Jönköping via Kalmar och är inte framme förrän på kvällen. Svaren kommer normalt inom 14 dagar.

Vilka prover behövs?

En mikrobiologisk analys ger svar på förekomsten av mikroorganismer i vattnet, om det har trängt in ytvatten i grundvattnet och ifall något påverkar vattnet.

Vid en kemisk analys undersökes vattnets kemiska och fysikaliska parametrar. Det innebär undersökning av halterna av olika ämnen, som exempelvis järn och mangan, samt egenskaper som pH, turbiditet, färg och lukt. Lågt pH-värde kan orsaka rostskador på rörledningar, vilket kan medföra att metaller därifrån sprids ut i vattnet. Höga halter av mangan och järn kan göra att farliga ämnen kommer ut och missfärgar dels vattnet, men också textilier i samband med tvätt. Kemisk vattenanalys kan också ge svar på om vattnet är påverkat av avloppsvatten samt om det förekommer ämnen som tungmetaller och radon i halter som kan påverka hälsan negativt. Förekomsten av radon undersöks framförallt i djupborrade brunnar.

Kontakta det företag du tänkt anlita för analys av ditt dricksvatten för hjälp med vilket av deras olika analyspaket du bör beställa.

När på året bör provtagningen ske?

Dricksvattenprover kan tas året om, men det är en fördel att ta dem när vattnet är som mest påverkat av yttre faktorer. Därför rekommenderas att proverna tas på våren eller hösten.

Från en nyanlagd brunn ska vattenprover tas efter tre månaders regelbunden användning.

3. Hur ska provtagningen gå till?

Ta helst provet från kökskranen, eftersom vattnet där används till dryck och matlagning. Följ sedan nedanstående steg:

 1. Lägg frysklampen i frysen dagen före provtagningen.
 2. Ta bort silar och munstycken från kranen.
 3. Det är viktigt att låta vattnet rinna före provtagningen, på så sätt tas föroreningar som kan orsakas av smuts i vattenkranen bort. Spola i cirka 15–20 minuter. OBS det ska vara kallvatten som provtas.
 4. Tvätta händerna före provtagningen.
 5. Ta fram provtagningsflaskorna du fått och ställ dem bredvid dig. Ta det mikrobiologiska provet först, därefter det kemiska provet och till sist radonprovet. Stäng inte vattenflödet mellan flaskbytena.
 6. Mikrobiologiska provet - Skruva försiktigt av korken, men lägg den inte ifrån dig på diskbänken eller liknande, eftersom den kan förorenas. För att förhindra att du förorenar flaskan med bakterier, håll den på mitten och se till att flasköppningen inte kommer i kontakt med kranen. Fyll flaskan till 80 % och skruva sedan på korken ordentligt.
 7. Kemiska provet - Fyll flaskan upp till korken.
 8. Radonprovet - Vid provtagning av radon är det extra viktigt att vattnet är väl omsatt, både i brunn och i ledningar. Om vattenförbrukningen inte varit normal under det senaste dygnet, bör tappning ske till dess att hela vattenvolymen i systemet, brunn och ledningar, blivit omsatt. Därefter ska du vänta i tre timmar innan provtagning kan ske. Flaskan ska fyllas ända upp. Det får inte bildas någon luftficka, eftersom radon är en gas. Håll flaskan så att vattnet rinner försiktigt utför flaskväggen, detta för att minska luftningen av vattnet. Avsluta med att snabbt skruva på korken ordentligt.
 9. Skriv in provtagningsdatum och klockslag på följesedeln.

4. Analyssvar på proverna

Dricksvatten bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Bedömningen gör med stöd av Livsmedelsverkets allmänna råd om enskild drickvattenförsörjning.

 • Tjänligt innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten och andra ändamål i hushållet.
 • Tjänligt med anmärkning innebär att vattenkvaliteten inte är helt tillfredsställande, men behöver inte nödvändigtvis medföra några hälsorisker. Det kan dock göra det för känsliga personer.
 • Otjänligt innebär att vattnet inte bör användas till dricksvatten då det är risk för människors hälsa.

Anmärkningar

Anmärkningar på vattnet kan vara antingen hälsomässiga, tekniska eller estetiska. Om dricksvattnet har bedömts tjänligt med anmärkning eller otjänligt, bör åtgärder vidtas som förbättrar kvaliteten. Ett otjänligt vatten ska inte användas som dricksvatten, eftersom det kan vara skadligt för hälsan.

Tekniska problem i dricksvattnet kan påverka ledningsmaterial och installationer negativt och kan förorsakas av surt vatten, höga kopparhalter, höga halter järn och mangan med mera.

Estetiska problem i dricksvattnet medför oftast dålig smak och lukt eller grumligt, färgat vatten och kan förorsakas av höga halter jordpartiklar, svavelväte, järn med mera.

Åtgärder

Dålig vattenkvalitet kan i vissa fall åtgärdas genom ökad eller minskad vattenförbrukning, förbättringar av brunnens konstruktion eller genom att installera filterutrustning.

Radon i vatten

Radon i vatten åtgärdas vanligtvis med radonavskiljare. Fram tills åtgärder vidtagits kan radon i mindre vattenmängder enkelt luftas bort genom kokning eller vispning med elvisp i tre minuter.

Höga radonhalter i vatten förekommer oftast i bergborrade brunnar. För dricksvatten från enskild brunn gäller följande mätvärden:

 • 101–1000 Bq/liter vatten = Tjänligt med anmärkning. Ska det användas till matlagning eller förtäring bör det värmas till kokning eller vispas kraftigt i tre minuter för att avlägsna radonet.
 • Mer än 1000 Bq/liter vatten = Otjänligt. Vattnet bör inte användas till matlagning eller dryck.

Du kan kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten för mer information om naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i dricksvatten från enskild brunn.