Registrera din vattenbrunn i Brunnsarkivet

Brunnsarkivet är ett nationellt register med uppgifter om landets vatten- och energibrunnar. Brunnsarkivet är viktigt för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

Brunnsarkivet är en databas som innehåller uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data som till exempel djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen används till. Databasen innehåller även information om lagerföljder.

De flesta uppgifterna i arkivet gäller främst bergborrade brunnar och kommer från de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag skickar till SGU. Sedan 2019 kan även privatpersoner själv registrera sin vatten- eller energibrunn.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när vi på kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Frivilligt att registrera

Det kan vara en god idé att registrera sin vattentäkt hos SGU, oavsett om den är ny eller om du har en befintlig som funnits i många år.  Inlämningen är frivillig och sker via ett inrapporteringsformulär på SGU:s webbplats

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn