Taxor och avgifter för vatten och avlopp

Mätarbundna VA-taxor och förbrukningsavgifter

Fast avgift: 2 522 kronor per år
Rörlig avgift: 34,32 kronor per kubikmeter
Priserna är inklusive moms
Frågor på fakturor för vatten- och avloppsavgifter besvaras av Servicecenter, servicecenter@oskarshamn.se, 0491-880 00.
Förbruknigsavgifterna höjdes med 2% från och med 2020-01-01.

Anslutningsavgifter

Varje fastighet som anslutes till kommunens allmänna vatten- och avloppsledningar ska betala en anslutningsavgift. VA-taxan för anslutningsavgiften består av fem delar:

A: servisavgift servisledning för vatten+spillvatten+dagvatten: 50 978 kronor servisledning för 2 av ovanstående nyttigheter: 45 880 kronor sevisledning för 1 av ovanstående nyttighet: 35 685 kronor.

B: förbindelsepunktsavgift för vatten+spillvatten+dagvatten: 85 313 sek för vatten+spillvatten: 76 781 kronor för enbart vatten: 25 594 kronor för enbart spillvatten: 42 656 kronror.

C: tomtyteavgift avgift per m2 tomtyta 83:28 kronor/kvadratmeter.

D: lägenhetsavgift avgift per lägenhet 30 764 kronor/lägenhet.

E:
bortledande av dagvatten utan Df-punkt dagvattenavgift: 24 710 kronor.
Priser avser inklusive moms, gällande från 2020-01-01.
Inga höjningar av anslutningsavgifterna är gjorda till 2020.

Gällande VA-taxa  finns att hämta här.