Psykolog

Den viktigaste uppgiften är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Psykologen arbetar bland annat med att vara en resurs till personalen i skolan för att öka elevers möjligheter att uppnå målen och må bra i skolan. 

Förutom elevhälsans generella och individuella insatser så kan psykologens insatser vara att

  • tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • ge handledning och konsultation till skolans personal.
  • bidra med kunskap kring psykiska besvär.
  • på rektors uppdrag genomföra psykologiska utredningar av elevers kognitiva förmåga vid bedömning om eleven har rätt att läsa enligt grundsärskolan läroplan.
  • bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
  • ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans arbete

I de fall där psykologer träffar enskilda barn eller elever måste vårdnadshavarens samtycke först inhämtas.