Skolornas likabehandlingsplaner

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Alla skolenheter har en egen plan, där förskoleklass, fritidshem och skola ingår. Planen innehåller en beskrivning av skolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. Under varje skolenhet hittar du aktuell plan.

Se under respektive grundskola, grundsärskola, gymnasie och gymnasiesärskola.