Skolsköterska

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterskor och skolläkare. Den viktigaste uppgiften för den medicinska elevhälsan är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Alla elever erbjuds fem hälsobesök i grundskolan och ytterligare ett i gymnasieskolan. Elever får vid behov anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser.

Förutom elevhälsans generella och individuella insatser så kan den medicinska insatsen i skolan vara

  • ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • att vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa
  • handledning till skolans övriga personal
  • att erbjuda vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram och vid behov komplettera vaccinationerna om några tidigare doser saknas 
  • att bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning
  • att ta till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete

Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt.

Skolsköterskorna har sina mottagningar ute på skolorna och du hittar de olika skolsköterskorna under kontakta oss.