Ansökan om plats i förskola och fritidshem

Det är vårdnadshavare för barnet som ansöker om plats i förskola och fritidshem. Finns det två vårdnadshavare är båda platsinnehavare vid ansökan. Har vårdnadshavarna åtskilt boende, men gemensam vårdnad, ansöker vårdnadshavare för sin egna plats i förskolan eller fritidshem.

Ansökan om plats görs via Oskarshamns kommuns e-tjänster för förskola, fritidshem och skola.

Folkbokförd i annan kommun än Oskarshamns kommun?

Information om hur en ansökan görs finns på sidan inflyttning och ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun.

Köbekräftelse

När ansökan gjort via vår e-tjänst får vårdnadshavare som ansökt om plats ett e-postmeddelande om köbekräftelse via vårt system. Man följer sina ärenden genom att logga in och går till Min sida och Mina ärenden. 

Turordning

Huvudregeln är att plats erbjuds efter ködatum (anmälningsdatum).

Barn med behov av nattomsorg har förtur till Sidensvansens förskola.
Huvudregeln gäller med följande undantag:

  1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
  2. Ett syskon har förtur för att erbjudas plats i samma förskola eller pedagogisk omsorg som det äldre syskonet.

När får jag besked om plats?

Oskarshamn kommun jobbar aktiv med placeringar. Vår målsättning är att erbjuda placering 1–2 månader innan önskat placeringsdatum. 

Det är viktigt att man besvarar sitt erbjudande som vi skickar via vår e-tjänst och till din angivna e-post som finns på dig. Besvarandet sker i e-tjänsten.

Placering inom förskola

Placering till någon av kommunens förskolor kan erbjudas till önskat placeringsdatum om ansökan registrerats minst fyra månader innan.

Placering inom fritidhem

Ansökan till kommunens fritidshem görs till den skola eleven går på. Plats ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan.

Vad händer om jag tackar nej till en plats?

Tackar du nej till den plats barnet erbjudits gäller inte platsgarantin längre eftersom du redan blivit erbjuden en plats.

Du kan välja att:

  • Tacka nej, det vill säga avstå; då försvinner barnets plats i kön,
  • Avstå med framflyttat datum; ändring av nytt önskat datum görs. Valet av framflyttning av datum kan endast görs två gånger.

Nytt platserbjudande ges när plats finns. 

Omplacering

Vårdnadshavare som önskar omplacering till annan förskola ansöker om detta via e-tjänsten. Ansökan behandlas enligt samma regler som ansökan om förskoleplats, med undantag för att kötiden kan bli längre än fyra månader, byte sker i mån av plats.