Lämna inkomstuppgift

Ensamstående, sammanboende eller gifta vårdnadshavare samt familjehemsföräldrar är, i egenskap av platsinnehavare, avgiftspliktiga och betalningsansvariga för avgiften. Platsinnehavare är också ansvarig uppgiftslämnare för schema och inkomst.

Vid växelvis boende är det den vårdnadshavare som barnet vistas hos vid nyttjandet av platsen, som är platsinnehavare och därmed betalningsansvarig för avgiften och ansvarig uppgiftslämnare för schema och inkomst.

Ändringar görs alltid via Oskarshamns kommuns e-tjänst förskola, fritidshem och skola.

Platsinnehavare som inte lämnar inkomstuppgift debiteras högsta avgift, maxtaxa.

Den inkomst som ska anges är alltid avgiftsgrundande inkomst före skatt, årsinkomsten delat på 12 månader. Den taxerade årsinkomsten hämtas från Skatteverket och kontrolleras i inkomstkontrollen.

Platsinnehavare är skyldig att anmäla förändringar som påverkar avgiften och uppmanas att kontrollera att rätt avgift fakturerats för att undvika efterbetalningar och krediteringar.

Ändringar av avgiften sker vid närmast efterföljande månadsskifte.

Inkomstuppgifter ska lämnas via Oskarshamns kommuns e-tjänst:

 • Innan barnet börjar sin plats i förskola eller fritidshem
 • När hushållets inkomst förändras
 • Efter begäran från bildningsförvaltningen

Följande är exempel på avgiftsgrundande inkomster

 • Lön, inklusive exempelvis bonus, övertid, jourtillägg
 • Förmåner, exempelvis bil-, bostads- och kostförmån
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning
 • Utbildningsbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Vårdbidrag för handikappat barn(arvodesdelen)
 • Privatpension och livränta
 • Aktivitetsersättning
 • Arvode för vård av barn i familjehem
 • Familjebidrag i form av familje- eller dagpenning
 • Aktivitetsstöd

För personer med eget företag är det överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet som räknas. Det är alltså bara den inkomst av aktiv eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas.

Följande är exempel på inkomster som INTE som avgiftsgrundande

 • Allmänt barnbidrag
 • Underhållsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättningar
 • Omkostnadsdel för familjehemsersättning
 • Studiemedel (CSN)
 • Försörjningsstöd
 • Eableringsersättning
Kontakta oss
Avgiftskontroll
Tfn: 0491-880 00
Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn