Lämna inkomstuppgift

Ensamstående, sammanboende eller gifta vårdnadshavare samt familjehemsföräldrar är, i egenskap av platsinnehavare, avgiftspliktiga och betalningsansvariga för avgiften. Platsinnehavare är också ansvarig uppgiftslämnare för schema och inkomst.

Vid växelvis boende är det den vårdnadshavare som barnet vistas hos vid nyttjandet av platsen, som är platsinnehavare och därmed betalningsansvarig för avgiften och ansvarig uppgiftslämnare för schema och inkomst.

Ändringar görs alltid via Oskarshamns kommuns e-tjänst förskola, fritidshem och skola. Se e-tjänster till höger.

Inkomstanmälan

Ansvarig platsinnehavare ska lämna inkomstuppgift om det gemensamma hushållets inkomster.

Platsinnehavare som inte lämnar begärd inkomstuppgift debiteras högsta avgift, maxtaxa.

Den inkomst som ska anges är månadsinkomsten före skatt dvs. årsinkomsten delat på 12 månader.  Den taxerade årsinkomsten hämtas från Skatteverket och kontrolleras i inkomstkontrollen .

Platsinnehavare är skyldig att anmäla förändringar som påverkar avgiften och uppmanas att kontrollera att rätt avgift fakturerats för att undvika efterbetalningar och krediteringar.
Ändringar av avgiften sker vid närmast efterföljande månadsskifte.

Inkomstuppgifter ska lämnas via Oskarshamns kommusn e-tjänst:

 • innan barnet börjar sin plats i förskola eller fritidshem.
 • när hushållets inkomst förändras
 • efter begäran från bildningsförvaltningen.

Sambokontroll - varje månad genomförs en sambokontroll som baseras på folkbokföringsadressen för att säkerställa det gemensamma hushållets avgiftsgrundande inkomster.

Inkomstkontroll - lämnade inkomstuppgifter kommer att kontrolleras mot Skatteverket. Om lämnade inkomstuppgifter är oriktiga kommer detta medföra att rätt avgift fastställs och faktureras/ återbetalas retroaktivt efter genomförandet av inkomstkontrollen.

Studiemedel, försörjningsstöd, etableringsersättning

Platsinnehavare som studerar ska snarast lämna utbetalningsplan från CSN till respektive förskolechef/rektor.
Platsinnehavare som enbart har försörjningsstöd begär intyg hos sin handläggare på socialtjänsten i Oskarshamns kommun. Intyget lämnas till bildningskontoret.
Platsinnehavare som har etableringsersättning lämnar besked till förskolechef/rektor som meddelar bildningskontoret.

Följande räknas SOM avgiftsgrundande inkomst före skatt

 • Lön före skatt (brutto) inklusive exempelvis bonus, övertid, jourtillägg
 • Förmåner före skatt (brutto) exempelvis bil-, bostads- och kostförmån
 • Sjukpenning före skatt (brutto)
 • Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning före skatt (brutto)
 • Utbildningsbidrag före skatt (brutto)
 • Arbetslöshetsersättning före skatt (brutto)
 • Vårdbidrag för handikappat barn före skatt (arvodesdelen)
 • Privatpension och livränta före skatt
 • Aktivitetsersättning före skatt
 • Arvode för vård av barn i familjehem före skatt
 • Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning före skatt
 • Aktivitetsstöd före skatt

För personer med eget företag är det överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet som räknas. Det är således bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas.


Följande räknas INTE som avgiftsgrundande inkomst

 • Allmänt barnbidrag
 • Underhållsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättningar
 • Omkostnadsdel för familjehemsersättning
 • Studiemedel (CSN) Platsinnehavare som studerar ska snarast lämna utbetalningsplan från CSN till respektive förskolechef/rektor.
 • Försörjningsstöd (Intyg erfordras från socialförvaltningen)
 • Etableringsersättning (Besked lämnas till förskolechef/rektor)

Inkomstkontrollen för 2019 som utförs 2021!

Kontroll och beräkning för inkomstkontrollen 2019 beräknas vara klar till juni.

Besked skickas ut under september/oktober till platsinnehavare som berörs av avgiftsjustering för inkomståret/taxeringsåret 2019. 

Vid frågor ring Servicecenter eller maila på avgiftskontroll@oskarshamn.se