Vad gäller för placering?

Förvärvsarbete eller studier

Från och med ett års ålder erbjuds barn förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier.

Förskolan har öppet måndag–fredag klockan 06.00–18.30. Beroende på efterfrågan och behov kan förskolan öppna senare eller stänga tidigare. På en förskola med flera avdelningar samordnas öppning och stängning. Då antalet barn eller elever är lågt kan förskola och fritidshem bedrivas gemensamt.

Vårdnadshavare med skiftarbete eller nattarbete har rätt till skälig vistelsetid enligt överenskommelse med förskolechef.

Platsen är avgiftsbelagd och verksamheten använder maxtaxa.

Helg- kväll och nattomsorg

Du som förvärvsarbetar på helger, kvällar och nätter kan ansöka om plats till vår helg- kväll och nattomsorg som finns på förskolan Sidensvansen.

Helg- kväll och nattomsorg erbjuds barn från ett års ålder till och med vårterminen då barnet fyller 13 år när ordinarie verksamhet är stängd. Barn med behov av förskola dagtid har förtur till den förskola där nattomsorg bedrivs.

Längst sammanhängande period som barnet kan vistas i verksamheten är tre dygn, rektor kan besluta om undantag i särskilda fall.

Arbetssökande eller föräldralediga

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, erbjuds från och med 1 års ålder förskola under 15 timmar per vecka.

Rektor beslutar om vistelsetidens förläggning inom ramtiden 08.00–16.00, utifrån förskolans förutsättningar.

För barn 3–5 år är vistelsetiden om 15 timmar per vecka förlagd enligt allmän förskola.

Skälig hänsyn tas till föräldrars behov av att kunna fullgöra sina eventuella skyldigheter som arbetssökande.

Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Den är avgiftsfri och innefattar minst 525 timmar om året. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider.

Varje förskola erbjuder två alternativ: tre dagar med fem timmar per dag eller fem dagar med tre timmar per dag. Utifrån förskolans förutsättningar beslutar rektor om vistelsetidens förläggning. Se tiderna på respektive förskola.

Vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar får en minskning på 30 procent av avgiften.

Allmän förskola upphör när barnet börjar förskoleklass.

Barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska efter ansökan erbjudas plats i förskola. Plats upp till 15 timmar per vecka är avgiftsfri dock minst tre och högst fem timmar per dag.

Rektor beslutar om vistelsetidens förläggning inom ramtiden 08.00–16.00, utifrån förskolans förutsättningar och barnets behov.