Uppsägning av plats i förskola och fritidshem

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen registrerats som inkommen i E-tjänst förskola, fritidshem och skola. Placeringen får nyttjas hela uppsägningstiden. Avgift faktureras och ska betalas även under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Plats som inte används upphör efter två månader om inte giltiga skäl finns. Plats inom förskola kan fås först fyra månader efter uppsägningstidens utgång. Efter det att platsen upphört kan ny plats fås om inte särskilda skäl finns.

Vid byte av förskola eller fritidshem ska platsen inte sägas upp om platsen används utan avbrott mellan bytet.

Övergång från förskola till fritidshem för förskoleklass

Förskoleplaceringen avslutas automatiskt. Om det finns behov av fritidshem ska en fritidshemsansökan göras till den skolenhet som du fått skolplacering på. 

När beslutet som skolplacering har skickats ut kan du se din fritidshemansökan på ditt barn i e-tjänsten.