Individuellt val yrkesprogram årskurs 3

Kursbeskrivningar läsår 2021/2022

Arkitektur – hus 100p

OBS! Endast för BA lärling.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Arkitektur- och samhällsbyggnadshistoria, både nationellt och internationellt.
 • Den omgivande miljön och dess arkitektur.
 • Platsens förutsättningar, innefattande även den historiska och estetiska dimensionen, vid planering av nya byggnader.
 • Relevanta lagar och andra bestämmelser, planinstrument och handläggningsprocessen för den byggda miljön.
 • Ritningar, planer och modeller som används i byggplaneringsprocessen.
 • Gestaltning av byggnader.
 • Planering, avgränsning, genomförande och redovisning av arkitekturuppgifter.
 • Tekniker, verktyg och uttryckssätt för att beskriva och gestalta den byggda miljön och ge förslag till förändringar.
 • Digitala ritprogram, till exempel cad (computer aided design).
 • Sambanden mellan form, funktion och teknik.
 • Byggmaterial och hållbara byggtekniska lösningar samt enkel livscykelanalys.

Barnhälsovård 100p 

OBS! Endast för BF och VO 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Barns hälsa och välbefinnande. 
 • Sambanden mellan levnadsvanor, livsvillkor samt barns hälsa och välbefinnande. 
 • Vanliga barnsjukdomar och skaderisker hos barn. 
 • Barnhälsovårdens organisation, utveckling och funktion. 
 • Förebyggande barnhälsoarbete, till exempel tandvård, kontroller och vaccinationer. 
 • FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 • Lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet. 

Engelska 6 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Kommunikationens innehåll 

 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor. 
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker. 
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Reception 

 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier. 
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer. 
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger. 
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner. 
 • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier. 
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse. 
 • Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer. 
 • Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam. 

Produktion och interaktion 

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter. 
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet. 
 • Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor. 
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte. 

Entreprenörskap 100p

OBS! Ej valbar för IN och BF. Inom kursen startas UF företag. 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. 
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. 
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. 
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation. 
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. 
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser. 
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. 
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning. 

Idrott och hälsa 2 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll: 

 • Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning. 
 • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. 
 • Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga. 
 • Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras. 
 • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter. 
 • Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg. 
 • Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning. 
 • Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter. 

Kondensisolering 100p 

OBS! Endast för VF

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Olika typer av isoleringsmaterial samt deras konstruktion, egenskaper och användningsområden.
 • Planering och organisering av arbetsplatser och arbetsuppgifter vid kondensisolering av kalla installationer.
 • Montering av termisk isolering av kalla installationer.
 • Isoleringsteori, ritningar, arbetsbeskrivningar och monteringsanvisningar.
 • Problem som kan uppstå med kondens samt med värme- och fuktflöden vid kalla installationer.
 • Brandkrav när cellgummi används.
 • Montering av cellgummiisolering på rörinstallationer.
 • Montering av kondensisolering med folierörskål.
 • Montering av cellgummiisolering på apparater och komponenter.
 • Isolering med polyuretanskumning av rörledningar vid högt ställda krav på funktionen i temperaturhållningen.
 • Montering av ångbromsar.
 • Verktyg, maskiner och andra hjälpmedel.
 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt skyddsföreskrifter. Hur man arbetar säkert såväl för egen del som för den som använder installationen. Arbetsmiljön vid användning av limprodukter vid försegling av cellgummiisolering.
 • Ergonomiskt riktigt arbetssätt.
 • Kontroll och dokumentation av utförda åtgärder.

Matematik 2a 100p

OBS! Endast för BF.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Metoder för beräkningar med kalkylprogram vid budgetering.
 • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
 • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
 • Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Lösning av exponentialekvationer med digitala verktyg.

Geometri

 • Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier.
 • Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga och yrkesmässiga sammanhang.

Samband och förändring

 • Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner.
 • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Näthandel 2 100p

OBS! Endast för HA lärling.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Affärsidé, finansiering, marknads- och säljplaner för nätbutik.
 • Affärsmöjligheter och entreprenörskap.
 • Teknikutveckling och hur tekniken på bästa sätt kan anpassas till människan.
 • Målgrupper och kundrelationer.
 • Marknadsundersökningar med hjälp av internet.
 • Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion, bildbehandling och layout.
 • Planering, utformning, start och drift av en nätbutik.
 • Datasäkerhet, etiska regler, lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Databashantering i webbplatser för näthandel.

Skapande verksamhet 100p

OBS! Ej valbar för BFPED.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande. 
 • Användning av bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang. 
 • Olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter. 
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. 

Svenska 3 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. 
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. 
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. 
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. 
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. 
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring. 

Svetskurs 100p

OBS! Endast för IN.

Underhåll – hydraulik och pneumatik 100p 

OBS! Endast för EE 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Konstruktionsprinciper för hydrauliska styrsystem och reglersystem. 
 • Energiöverföring, systemfunktion och systemuppbyggnad. 
 • Styrningsteknik och proportionalteknik. 
 • Styrning via bus-teknik. 
 • Hantering av höga hydrauliska tryck och skaderisker i samband med det. 
 • Renovering och montage av komponenter. 
 • Medie- och genereringsteknik av hydrauliskt tryck. 
 • Ritningar och scheman, förbindelseelement, blockmontage, specialcylindrar, vriddon och gripdon. 
 • Montageteknik, standarder och symboler för säkerhet och komponenter. 
 • Föreskrifter om arbetsmiljö, person- och maskinsäkerhet samt övriga krav och bestämmelser inom teknikområdet. 
 • Termer och begrepp inom teknikområdet. 

Yrkeskurs Frisör 100p

OBS! Endast för HV lärling.