Ansökan om ledighet för elev

Kortare ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar men kan delegera beslut om kortare ledighet.

Längre ledighet än 10 dagar

Ledighet som avser längre tid än 10 dagar beviljas bara i undantagsfall och det är alltid rektor som beslutar.

Ansökan lämnas in minst 14 dagar före önskad ledighet till elevens mentor/lärare.

Beslut

Beslut om ledighet ska grunda sig på en samlad bedömning av elevens situation, såsom frånvarons längd, elevens studiesituation och möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen. Ledighet beviljas inte i samband med nationella prov.

Viktigt att tänka på!

Beslut om ledighet förutsätter att eleven så snart som möjligt läser in de avsnitt som han/hon går miste om under ledigheten. Detta ska ske enligt de instruktioner som undervisande lärare lämnat på sida 2.

Inför ledigheten är det viktigt att Du som elev/vårdnadshavare tar kontakt med dina undervisande lärare och ber om deras utlåtande samt tar reda på vad i undervisningen du går miste om. Sida 2 måste fyllas i vid ledighet som varar en vecka eller längre. I de fall din mentor/lärare anser det nödvändigt, ska sidan fyllas i även för kortare ledighet. Fyll själv i de ämnen du har under tiden ledigheten gäller.

Utlåtande från undervisande lärare måste vara ifyllt innan beslut kan fattas.