Oskarshamns grundsärskola

Oskarshamns grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner. Undervisningen drivs i nära anslutning till grundskolan på Rödsleskolan.

I grundsärskolan får elever gå som har en lätt utvecklingsstörning och som inte når upp till målen i grundskolan eller elever som är integrerade och läser enligt grundskolans kursplan. I grundsärskolan utgår man ifrån att eleverna behöver mer tid för sitt lärande.

Beslut om att få gå i grundsärskolan fattas av chefen för centrala elevhälsan utifrån fyra olika utredningar: en psykologisk, en pedagogisk, en social och en medicinsk. Skolverket har tagit fram Allmänna råd om mottagandet i särskolan.

Att gå i grundsärskolan kan se olika ut. Vissa elever går tillsammas med grundskolans elever, det vill säga i samma klass. Andra grundsärskoleelever bildar egna klasser.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Varje skola har en egen plan och grundsärskolan har en gemensam plan med Rödsleskolan där alla verksamheter ingår. Planen innehåller en beskrivning av skolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.

Fritidshem för Oskarshamn grundsärskola

De elever som är i behov av fritidshem går antingen på fritidshemmen som finns på Rödsleskolan eller på fritidshem på de skolor som de bor närmast.

Från och med 13 års ålder kan vårdnashavara ansöka om förlängt fritidshem via kommunens LSS-handläggare. Tag kontakt med servicecenter.