Bemanningsenheten vård och omsorg

1. Kort om Bemanningsenheten 

Bemanningsenheten (BE) är Oskarshamns kommuns största rekryterande enhet. Här hanteras också majoriteten av de vakanser som finns inom Äldreomsorgen (ÄO) och Omsorgen för Funktionsnedsatta (OF).

Bemanningsenheten består av 9 personer; 6 vikariesamordnare, 1 administratör, 1 rekryterare och 1 chef.

Bemanningsenheten:

 • hanterar cirka 3000 vakanser per månad eller cirka 200.000 vakanstimmar per år. Löser totalt cirka 94 procent av dessa.
 • huserar cirka 300–500 vikarier.
 • skriver cirka 350 anställningsavtal per år.
 • följer LAS-företrädesdagar.
 • deltar i Portalen.
 • bistår cirka 70 olika verksamheter med olika bemanningstjänster.

Bemanningsenheten administrerar även timanställningar, skriver arbetsgivarintyg, kontrollerar LAS (Lagen om anställningsskydd) samt praktikplanering för våra framtida undersköterskor.

2. Korttidsvikariat

Korttidsvikariat innebär att du inte har en fast arbetsplats. Du arbetar där ordinarie personal är frånvarande. Frånvaro kan bero på sjukdom, semester, vård av barn eller liknande.

Arbetstiderna är olika. Det kan vara några timmar per dag, hel dag, kväll, natt eller längre period enligt schema.

Socialnämnden i Oskarshamns kommun har som mål att alla arbetstagare inom Äldreomsorgen och Omsorg för funktionsnedsatta ska ha lägsta kompetensen som undersköterska. Detta för att vi ska kunna nå upp till nämndens mål om att erbjuda vård och omsorg av god kvalitet av engagerad personal med gott bemötande och kompetens.

Du kan som outbildad ändå få prova på att arbete inom ÄO och OF i högst 280 dagar. Efter de 280 dagarna blir du via brev kontaktad av Bemanningsenheten om ett avslut i vårt planeringssystem och kommer då inte kunna arbeta mer hos oss förrän att du väljer att utbilda dig.

Lönen är

 • Utbildad fyllt 19 år 21.750 kronor/månad i grundlön, timlönen är då 131,82
 • Outbildad fyllt 19 år 19.550 kronor/månad, timlönen är då 118,48
 • Outbildad fyllt 18 år 16.700 kronor/månad, timlönen är då 101,21
 • Outbildad fyllt 17 år 15.400 kronor/månad, timlönen är då 93,33

3. Att arbeta hos oss

Vi är stolta över att erbjuda Sveriges viktigaste jobb. Som anställd på Bemanningsenheten kommer du att ta en roll som på riktigt gör skillnad i en annan människas liv.

Grunden i arbetet är omvårdnad och stöttning av människor som inte själva klarar av allt i det vardagliga livet. Att arbeta inom vården är omväxlande både gällande arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Ingen människa är den andra lik.

Arbetstiderna täcker alla dygnets timmar. Vi delar upp det som vaken natt, jourer, dag och kvällstid.

Introduktion

Du får introduktion på en enhet som har ett behov av en ny korttidsvikarie. Här tar du del av ett introduktionsprogram som ska hjälpa dig att utföra arbetet. Du får också information om de regler och policy som rör Oskarshamns kommun.

När du är klar med introduktionen ges en återkoppling från arbetsplatsen till Bemanningsenheten.

Därefter får du lära dig vårt bokningssystem, dataprogrammet "Besched". Där visar du oss när du kan arbeta och där bokar vi också ut dig på jobb.

4. Lagar som styr verksamheten

Äldreomsorgen styrs till stor del av Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Omsorgen för personer med funktionsnedsättning styrs av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

5. Egenskaper som är viktiga i yrket

Du ska tycka att det är stimulerande att arbeta med människor. När du arbetar med individer är flexibilitet, positivitet och ett gott bemötande viktigt. Du ska ha ett gott samarbete med andra. Det är också viktigt att kunna arbeta självständigt och under ansvar. Ibland kan det köra ihop sig, då är det bra att du är stresstålig. Du måste behärska svenska språket i tal och skrift. Kan du ytterligare ett språk är det positivt.

6. Ansökan

Vi rekryterar året runt även om behovet av vikarier varierar över tid. Under semesterperioden, jul och nyår finns det exempelvis ett större behov av korttidsvikarier. Är du intresserad av arbete hos oss, kan du skicka en ansökan enligt nedan.

Ansökningsprocessen

Du sänder din ansökan via mail till rekrytering@oskarshamn.se tillsammans med CV och personligt brev. Vi vill att du lämnar:

 • Namn och personnummer
 • Adress och telefonnummer
 • Utbildning
 • Om du har körkort och tillgång till egen bil
 • Personligt brev
 • Varför du vill arbeta hos oss i Oskarshamns kommun
 • Referenser

Därefter kommer anställningsintervjuer att göras. Ta med:

 • Kopior på betyg
 • Examensbevis
 • Arbetsintyg
 • Id-handling

7. Rökfri arbetstid

Oskarshamns kommun har rökfri arbetstid. Det innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid.

8. Lagar för dig som anställd

Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt när hen ska anställa. Detta är så eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

9. Utbildning och förutsättningar för anställning

Utbildning

Oskarshamns kommun ska hålla hög kontinuitet och god kvalitet på vården av våra brukare. För att arbeta inom äldreomsorgen (ÄO) och omsorgen för personer med funktionsnedsättning (OF) ska man vara utbildad undersköterska.

Bemanningsenheten arbetar därmed med rekrytering enligt utbildningskrav. Det innebär att i så stor utsträckning som möjligt tillsvidareanställa endast personer med undersköterskeutbildning.

För att fler personer ska få upp ögonen för vilket fantastiskt yrkesval vård och omsorg är och därmed välja att utbilda sig, erbjuds möjlighet för outbildad personal att testa på arbetet hos oss i upp till 280 LAS-dagar, inom en 3-års period.

Andra förutsättningar för anställning

Socialförvaltningen, genom Bemanningsenheten, arbetar också för att reglera antal timvikarier efter budget och behov.

En anställning på Bemanningsenheten ställer höga krav på dig som medarbetare. Utöver utbildningskravet är uppfyllandet av följande förutsättningar viktiga:

 • Arbetstidsomfattning – minst 50% av en heltid.
 • Aktivt arbetande – minst varje vecka.
 • Flera verksamheter – minst 3 verksamheter.

Hög tillgänglighet och hög närvaro på bokade arbetspass är också viktigt för fortsatt möjlighet att arbeta som timvikarie.

10. Rapporteringsplikt

Lex Sarah

Lex Sarah handlar om rapporteringsplikt om missförhållanden inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Rapporteringsplikten gäller all anställd personal inom socialförvaltningen.

Det kan vara övergrepp och brister i omsorgen som är ett hot mot den enskildes hälsa eller säkerhet. Det kan också handla om bemötande av äldre och funktionshindrade som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.

Lex Maria

Avvikelse är en oförutsedd händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra skada för patient. Om den medicinskt ansvariga sjuksköterskan anser att händelsen är mycket allvarlig görs en anmälan till socialstyrelsen, Lex Maria.

Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera om en patient drabbas eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.