Antaganden och förutsättningar

Underlag från SCB:s Statistikdatabas

  • Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968–2020
  • Dödstal efter kön och ålder. Prognosår 2020–2120
  • Fruktsamhetstal efter moderns födelselandgrupp och ålder. Prognosår 2020–2120
  • Flyttningar efter region, ålder och kön.  År 2011–2020

Antaganden

  • Vad gäller dödsrisker har 2020 års dödstal för Riket använts för samtliga år. Visserligen görs bedömningen att livslängden kommer att öka, men under den aktuella perioden endast marginellt.
  • SCB har tagit fram uppgifter om beräknad fruktsamhet. Framskrivningarna bygger genomgående på fruktsamhetstal oavsett moderns födelseland. Detta för att på bästa sätt spegla befolkningens sammansättning.

Framskrivningar redovisas utifrån tre alternativa scenarier

  1. Utan nettoinflyttning
  2. Med nettoinflyttning motsvarande det årliga genomsnittet under de senaste 5 åren (+132)
  3. Med nettoinflyttning motsvarande det årliga genomsnittet under de senaste 10 åren (+101)