Näringslivsstruktur

Näringslivets struktur brukar beskrivas genom att redovisa hur många som förvärvsarbetar i varje näringsgren. Näringslivsstrukturen visas här på följande sätt:

  • Andel förvärvsarbetande per näringsgren i Oskarshamns kommun, Kalmar län och riket
  • Antal förvärvsarbetande i Oskarshamns kommun efter näringsgren, 2008-2018. Statistiken redovisas för tydlighetens skull i tre diagram.

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Oskarshamns näringsliv har en hög andel sysselsatta inom tillverkningsindustri, energiförsörjning och företagstjänster. De tre näringsgrenarna sysselsätter tillsammans hela 47,1 procent av dagbefolkningen i Oskarshamns kommun. Det ska jämföras med 27,7 procent i länet och 24,5 procent i riket.
  • Jämfört med länet och riket har Oskarshamn lägre andel sysselsatta inom framför allt handel, offentlig verksamhet, utbildning samt vård och sociala tjänster.
  • Under perioden 2008-2018 har tillverkningsindustrin i Oskarshamn minskat fram till år 2014 för att därefter öka igen. Samtidigt anlitar industrin i allt större omfattning bemanningsföretag vilket gör att näringsgrenen företagstjänster ökat kraftigt. Mellan åren 2017 och 2018 minskar dock andelen sysselsatta inom företagstjänster medan industrin tar fart vilket tyder på att man i större utsträckning väljer att anställa personal.