Frågor och svar från bildningsförvaltningen med anledning av corona/covid-19

Där källa inte anges är svaret ett beslut baserat på förvaltningens ledningsgrupp baserat på folkhälsomyndighetens riktlinjer.

När ska man vara hemma?

När ska barn och elever vara hemma från förskola och skola?

 • Ibland har barn i förskoleåldern lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan. Det kan till exempel vara en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute.
 • Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta sina barn på förskola eller skola.
 • Barn och elever i alla åldrar som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma.
 • Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom. Om sju dygn har gått sedan barnet blev sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och att barnet i övrigt varit friskt, kan barnet ändå gå tillbaka till förskolan, skolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.
 • Region Kalmar län rekommenderar att barn från och med förskoleklass provtar sig för covid-19. Mer om provtagning kan du läsa på 1177.se.
 • Har barnet eller eleven inte fått sitt provsvar inom sju dagar efter insjuknandet, men är frisk och feberfri sedan två dygn tillbaka, går det bra att komma tillbaka till förskola, skola eller annan av våra verksamheter.

Ungdomar mellan 13 och 17 år behöver själva logga in på 1177.se för att beställa provtagning. 1177 skriver mer om hur ungdomar kan skaffa BankID eller Freja eID Plus, som behövs för att logga in.  

När ska barn och elever vara hemma från aktiviteter som exempelvis fritidsgårdar och kulturskola?

Då elever är hemma från skolan på grund av symtom deltar de inte i andra verksamheter som anordnas av bildningsförvaltningen. Exempel på sådana verksamheter är fritidsgårdar och kulturskola.

Vad gäller om någon i hemmet är konstaterad med covid-19?

Symtomfria barn i alla åldrar som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma och undvika att träffa andra. 

På 1177.se kan du läsa mer om när och hur länge du ska stanna hemma.

I verksamheten finns barn som tillhör en riskgrupp, hur ska jag tänka kring ett eventuellt virusutbrott på förskolan eller i skolan?

För barn med kroniska sjukdomar finns det inga speciella rekommendationer att undvika vistelse inom barnomsorgen. Kontakt med läkare behövs inte innan barnet lämnas till barnomsorgen.

Det finns både elever och lärare som brukar ha mycket allergi/astmasymtom under våren. Ska de vara hemma när symtomen kommer, fast de känner igen sina symtom?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger följande: 

 • Du behöver inte testa dig om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen, till exempel migrän eller allergi.

Vi litar på att våra medarbetare/elever och vårdnadshavare tar ansvar för att inte sprida coronaviruset och kan känna skillnad på allergiska besvär och en infektion. Det är viktigt att vi respekterar att våra medarbetare/elever känner sin allergi bäst och kan bedöma om det är läge att gå till arbetet/skolan eller inte.

Kommer förskolan eller skolan att stänga?

Vem är det som bestämmer om förskolor och skolor ska hålla öppet i händelse av ett virusutbrott?

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna och beslutar om skolan eller förskolan ska stängas. I Oskarshamns kommun har Bildningsnämnden delegerat ansvaret till förvaltningschefen som om det behövs, fattar ett sådant beslut i dialog med smittskyddsläkare. Folkhälsomyndighetens information och direktiv används av kommunen som underlag för beslut.

Varför stänger inte vår kommun skolorna nu när det finns andra kommuner som tar sådana beslut?

Oskarshamns kommun följer hela tiden utvecklingen och använder Folkhälsomyndighetens råd och direktiv som underlag till beslut.

När kan det bli aktuellt att stänga förskolan eller skolan?

Förskolans ledning för löpande dialog med Smittskyddet i Region Kalmar länoch agerar utifrån deras vägledning. Smittskyddet har störst kunskap om när det är relevant att vidta olika åtgärder. Enligt Smittskyddet kan det bli aktuellt att stänga förskolan om personalen blir sjuk i en omfattning så det inte går att bedriva en bra verksamhet. Smittskyddet bedömer att vi inte kan begränsa smittspridningen genom att stänga förskolan på grund av den smittspridning som nu finns allmänt i samhället.

Hur påverkas skola och förskola av ett eventuellt virusutbrott hos oss?

Ska mitt barn provtas om smitta konstateras på förskolan eller skolan?

Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Därför rekommenderar Region Kalmar län att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan att provtas för covid 19.

Hur stor är risken att mitt barn blir smittat av covid-19 på förskolan?

Enligt smittskyddsläkare smittas förskolebarn framför allt genom hushållskontakter, det vill säga i sina egna hem.

Vad händer om någon blir bekräftat smittad på förskolan eller skolan?

Om ett fall av covid-19 konstateras hos en individ på ditt barns förskola eller skola, bedömer Smittskyddet i Region Kalmar län om en smittspårning ska inledas och i så fall i vilken omfattning. De individer som misstänks kan ha utsatts för smitta (de som vistats närmare den smittade än två meter i 15 minuter eller mer) får en särskild information med råd och riktlinjer från Regionen, distribuerad av Oskarshamns kommun.

Så fort rektor får kännedom om den bekräftade smittan, vilket sker via Smittskyddet eller den smittade själv, inleder rektor en dialog med förvaltningschef, säkerhetssamordnare och kommunikationsavdelning. Målet är att så fort som möjligt informera personal och vårdnadshavare vid förskolan om det bekräftade fallet.

Vad ska jag göra om mitt barn får symtom?

Barn med symtom ska stanna hemma och undvika nära kontakt med individer utanför det egna hemmet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie hälsocentral.

Vid kortvariga symtom ska barnet vara hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare två dygn efter tillfrisknande.

Vid kvarvarande milda symtom som lätt hosta och lätt snuva ska barnet vara hemma minst sju dygn efter att barnet fått symtom varav minst två dygn utan feber och med allmän förbättring. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

I de fall där prov tas på barn gäller:

Vid negativt provsvar:
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för skolan.

Vid positivt provsvar:
Barnet behöver stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dygn sedan insjuknandet. 

Vad gäller elevers frånvaro, eventuellt uteblivna resultat på nationella prov med mera utifrån skollagen och andra skolförfattningar?

Skolverket har satt samman en information till skolor och förskolor med anledning av coronavirusets spridning. Ta del av Skolverkets information till skolor och förskolor om coronaviruset.

Regeringen har också fattat beslut om en särskild förordning som öppnar kommunernas möjligheter att vid behov, driva skola på ett flexiblare sätt. Läs mer om dessa möjligheter här.

Övriga frågor

Vem ersätter mig om jag är hemma med mitt barn för att skolan stängt som följd av covid-19-pandemin?

Från och med 25 april 2020 kan föräldrar till barn vars skola eller förskola stängt med anledning av covid-19 få ersättning om de måste vara hemma från sitt arbete.
Läs mer om vab vid skolstängning på Försäkringskassans hemsida.

Är det någon påverkan på skolskjuts?

Skolskjuts i Oskarshamns kommun körs i stort sett som vanligt. Kalmar länstrafik (KLT) följer löpande resandestatistiken för att se om trängsel uppstår på skolskjutsturerna. Detta har inneburit att förstärkningsbussar har satts in på vissa turer.

Från och med tisdag 5 maj 2020 hänvisar KLT resenärer på bussar med två eller fler dörrar att gå på och av fordonet i den bakre dörren. Framdörren och de två främsta stolsraderna stängs av för passagerare. Det innebär att man inte längre kan validera sina kort eller köpa biljetter ombord på bussarna. Elever som åker skolskjuts med linjetrafik ska ha med sina busskort men de kommer inte kunna ”blippa” dem. En markering kommer även sättas upp vid den andra stolsraden ombord som tydligt hindrar resenärer från att gå fram till föraren. Beslutet gäller enbart de bussar som har två dörrar eller fler. På- och avstigning på bussar med enbart en dörr fortsätter som vanligt.

Tänk på att visa hänsyn vid påstigning genom att först släppa av resenärer som ska gå av före ni själva går på bussen.  

Mer information om beslutet och varför det togs kan ni läsa i pressmeddelandet från Kalmar Länstrafik.

KLT för kontinuerlig dialog med branschorganisationen och andra parter hur skolskjuts och kollektivtrafik ska hanteras under coronapandemin. Blir det några förändringar i råd och rekommendationer kommer KLT och Oskarshamns kommun föra en dialog hur vi konkret ska hantera dessa förändringar i vår kommun. Det samma gäller om sjukfrånvaron hos förarna ökar drastiskt vilket kan få konsekvenser att skolskjutsturerna inte kan köras enligt planerad tidplan. Om det blir några förändringar i skolskjutsen kommer elever och vårdnadshavare informeras via Unikum.

Nationella rekommendation att använda munskydd vid resa i kollektivtrafiken

Från den 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att resenärer som är födda 2004 eller tidigare bär munskydd vid resa i kollektivtrafiken under pendlingstid, klockan 07.00–09.00 samt 16.00–18.00 på vardagar. Resenärer får självklart bära munskydd även vid andra tider på dygnet.

Vad gör ni för att undvika att smitta sprids?

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer och arbetar på så sätt förebyggande.

Det handlar bland annat om att:

 • Vi uppmanar till god hygien – tvätta händer med tvål och vatten, nysa i armvecket
 • Undvik att röra vid ansikte och ögon
 • Undvik nära kontakt med sjuka personer
 • Undvik köer och närkontakt
 • Om elever som blir sjuka under skoldagen kontaktas deras föräldrar så att de kan hämta sina barn
 • Vi sprider ut mattider och avstånd i matsalen

Fortsätter matservering i skolan som vanligt trots Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för restauranger och krogar? Ska serveringar i vård, skola och omsorg följa samma smittskyddsregler som privata restauranger?

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft för restauranger, barer och caféer kring deras ansvar för att förhindra spridning av covid-19. Den nya lagen omfattar inte serveringar inom förskola, skola, vård och omsorg vilket den tidigare föreskriften gjorde.

För offentliga måltider gäller precis som för skola, vård och omsorg och andra verksamheter i Sverige Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, Grundförfattning HSLF-FS 2020:12.

Vi har särskilt stämt av detta med Livsmedelsverket och ser att matserveringen fortsätter i våra matsalar men att vår personal hjälper till så köerna inte blir för långa i eller utanför matsalarna. I övrigt tar våra elever maten själva och vi fortsätter med buffé.

Elever som studerar på distans kan hämta lunchlådor på sin närmaste skola.

Från och med onsdag 10 mars 2021 går Oscarsgymnasiet från att ha serverat tre lunchrätter till att servera två rätter vid lunchen.  

Från och med den 17 maj till och med den 11 juni 2021 kommer vissa grundskolor gå ner på antal lunchrätter för att vi ska kunna bemanna samtliga enheter fram till 11 juni. Grundskolorna som berörs är: Saltvikskolan, Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Norraskolan.

Vi kommer att erbjuda, Dagens gröna och Lunch 1 i menyn. Det kan hända att vi måste frångå menyn när en rätt tar slut. Under samma datum har vi också ett minskat utbud av salladen.

När får vårdnadshavare som blivit permitterade lämna sina barn på förskolan?

I Oskarshamns kommun har de vårdnadshavare som blir permitterade rätt att ha sina barn på förskolan enligt ordinarie schema de första 14 dagarna. Skulle permitteringen därefter fortsätta, är barnen välkomna 15 timmar per vecka förutsatt att vårdnadshavare lämnar in nytt schema i enlighet med ordinarie regelverk. När vårdnadshavare börjar arbeta igen har vårdnadshavare rätt att omedelbart gå upp i tid och i samband med det lämna in nytt schema.

Får vårdnadshavare som blivit permitterade lämna sina barn på fritidshem?

Barn till permitterade föräldrar som har fritidshemsplats får sin omsorg tillgodosedd under skoldagen och är inte på fritidshemmet så länge föräldern är permitterad.

Hur kan jag prata med mitt barn/ungdom om viruset på ett bra sätt?

Ta hjälp av elevhälsan om du känner dig osäker. Utgå från folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden och krångla inte till det. Svara på barnens frågor. Det är okej att vi vuxna inte vet allt, eller alltid kan förklara varför.
Så pratar du med barn om coronaviruset (krisinformation.se)
Så pratar du med barn om coronaviruset (film från Region Kalmar län)

Prata även med ditt barn eller din ungdom om hur hen kan minska risk för smitta.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen

(källa: 1177)

Det florerar så många rykten, vilken information kan jag lita på?

Ovanstående lägger ut kontrollerad information. Du följer utvecklingen i Oskarshamns kommun.