Donationer och stiftelser

Oskarshamns kommun förvaltar ett antal donationsfonder och stiftelser.

Ansökningsbara stiftelser

Från Oskarshamns kommuns Omsorgssamfond, Syskonen Ebba och Einar Nilssons Minnesfond, S J Robacks Donationsfond samt Greta och Henrich Erlandssons minnesfond/stiftelse går det att ansöka om medel för den som uppfyller kraven. 

Ansökan ska ske på särskild blankett och vara Oskarshamns kommun tillhanda senast den 15 april.

Ansökan om fondmedel

Stadgar för Oskarshamns kommuns omsorgssamfond

Bilaga 10 till kammarkollegiets beslut 1981-01-30 dnr 24-545-78.

 • Samfonden har bildats genom sammanläggning av de donationsfonder som anges i bilaga 9.
 • Förvaltningen av fonden ska handhas av kommunstyrelsen i Oskarshamn, vilken styrelse handhar kommunens förmögenhetsförvaltning i dess helhet.
 • Av den årliga avkastningen ska minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen. Utdelningen ska komma invånare i Oskarshamns kommun tillgodo och företrädesvis användas för åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och åt behövande minderåriga barn, till exempel
  • vuxenutbildning av handikappade eller sjuka,
  • kulturell verksamhet bland handikappade eller sjuka,
  • kollektiva studieutflykter och semesterresor för handikappade eller sjuka,
  • behövande minderåriga barns deltagande i skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni,
  • hjälp med kommunikation åt enligt boende i glesbygd,
  • underhållning, extra förplägnad eller andra trivselanordningar för intagna på ålderdomshem eller motsvarande,
  • bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg åt handikappade eller sjuka,
  • åtgärder eller bidrag för uppmuntran av familjemedlemmar (motsvarande) som vårdar handikappade eller sjuka,
  • handikappidrott,
  • anslag till föreningar för åtgärder av ovan angiven art.
 • Avkastningen får inte användas för ändamål, som ska tillgodoses med utdebiterade medel.
 • Avkastning, som inte används, reserveras för utdelning under kommande år.
 • Vid disposition av samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som befinnes lämpligt.
 • För samfonden ska uppläggas en donationsbok som ska innehålla dels en förteckning över de fonder som ingår i samfonden, och de föreskrifter, som gällde för dem före sammanläggningen, dels dessa stadgar. Om med uttrycklig föreskrift, att densamma får läggas ny donation mottages/till samfonden, ska i donationsboken förteckning över i samfonden ingående donationer omedelbart kompletteras.
 • Varje år ska medelstilldelning eller eljest på lämpligt sätt bekantgöras vilka donationsfonder som ingår i samfonden.

Stadgar för S J Robacks donationsfond

Enligt kammarkollegiets beslut 1981-01-30 dnr 24-545-78 samt 2014-11-19 dnr 9.2-5172-14

 • Förvaltningen av fonden ska handhas av kommunstyrelsen i Oskarshamn, vilken styrelse handhar kommunens förmögenhetsförvaltning i dess helhet.
 • Av den årliga avkastningen ska minst en tiondel lägga till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen. Utdelningen ska företrädesvis användas för åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och åt behövande minderåriga i Oskarshamns kommun med företräde för mottagare i Misterhults och Figeholms förutvarande kommuner till exempel
  • vuxenutbildning av handikappade eller sjuka,
  • kulturell verksamhet bland handikappade eller sjuka,
  • kollektiva studieutflykter och semesterresor för handikappade eller sjuka,
  • behövande minderåriga barns deltagande i skolresor eller vistelse på sommarkoloni,
  • hjälp med kommunikationer åt ensligt boende i glesbygd,
  • underhållning, extra förplägnad eller andra trivselanordningar för intagna på ålderdomshem eller motsvarande,
  • bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg åt handikappade eller sjuka,
  • åtgärder eller bidrag för uppmuntran av familjemedlemmar (motsvarande) som vårdar handikappade eller sjuka,
  • handikappidrott,
  • anslag till föreningar för åtgärder av ovan angiven art
 • Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.
 • Avkastning, som inte används, reserveras för utdelning under kommande år.

Utdrag ur testamente

Avskrift av testamente, delen om upprättandet av fonden. Testamente är upprättat genom advokatfirman Johan Ahnsjö.

Sedan alla skulder och kostnader betalats, ska de medel, som influtit vid försäljning av lös och fast egendom, samt alla mina övriga tillgångar såsom exempelvis banktillgodohavanden bilda en fond, benämnd ”Syskonen Ebba och Einar Nilssons minnesfond”.

Fonden ska förvaltas av Oskarshamns kommun, som helt ska ansvara för att fonden förvaltas väl och ger mesta möjliga avkastning.

Avkastningen av denna fond ska disponeras till hjälp åt hjärt- och astmasjuka samt rörelsehindrade inom Oskarshamns kommun, företrädesvis sådana boende inom Misterhults församling.

Norra Uvö den 10/7-1985

Ebba Nilsson

Testamentets vilja

Förvaltningen av fonden/stiftelsen ska handhas av kommunstyrelsen i Oskarshamn, vilken styrelse handhar kommunens förmögenhetsförvaltning i dess helhet.

Fonden/stiftelsens ändamål ska, enligt testamente, vara att bedriva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till sjuka och handikappade bosatta i Oskarshamns kommun, att användas för vård, rehabilitering och liknande ändamål.

Gösta och Karin Hedströms donation

Oskarshamns kommun har genom testamente tagit emot en gåva av Gösta och Karin Hedström. Enligt testamentet ska gåvan användas för "vård av behövande gamla med företräde för inom Döderhults boende". Gåvan ska inte användas för ändamål som ingår i kommunens budgeterade ordinarie verksamhet.

Föreningar och andra organisationer i Oskarshamns kommun samt Oskarshamns kommuns verksamheter har möjlighet att ansöka om bidrag ur Hedströms donation för ändamål som är hälsofrämjande och/eller ger ökat välbefinnande, där deltagarna är 65 år eller äldre.

Information kan fås genom Servicecenter, Oskarshamns kommun telefon 0491-880 00, servicecenter@oskarshamn.se

Ansökan om utdelning från donationen ska göras på särskild blankett och lämnas in senast den 31 augusti.

Ansökan Gösta och Karin Hedströms donation

Ansökningarna delas i två grupper. Den första grupperingen avser ansökningar gällande gemenskap, upplevelser och trygghet och den andra grupperingen avser resor och utflykter. I båda fallen prioriteras gemensamma gruppaktiviteteter och behov före individuella.

Gemenskap, upplevelser och trygghet

 • Möbler till samlingslokal
 • Drift av träffpunkter
 • IT-verktyg för äldre
 • Hörslinga
 • Julbord/jultallrik 20 personer
 • Förstudie för Matprojekt för äldre
 • Bassänghyra för vattengymnastik
 • Till frivilliga organisationer för aktiviteter

Resor och utflykter för grupper

 • Påskbord bussutflykt
 • Teaterresa 30-årsfirande av lokalförening
 • Social samvaro, upplevelser, utflykter
 • Resor och utflykter med grupp pensionärer

Sven och Karin Bergs minnesfond

Detta är en minnesfond som administreras av annan än Oskarshamns kommun och går att sökas av födda eller bosatta i Misterhults församling (Oskarshamns kommun).

För att få bidrag från Sven och Karin Bergs minnesfond måste man antingen vara född inom Misterhults församling eller varit bosatt där under minst tre på varandra följande år. Men det krävs inte att man är bosatt inom Misterhults församling när man söker bidrag ur fonden.

Studerande, unga såväl som vuxna är berättigade att söka medel ur fonden. Man kan få bidrag högst fem år i rad. Avbrott på ett eller flera år gör att man kan söka igen.

Storleken på bidragen varierar varje år på grund av antalet sökande och ränteläget.

Ansökningarna skickas till direktionen som består av fem personer som är utnämnda av Oskarshamns kommun. Direktionen behandlar ansökningar och fördelar medel. Direktionens arbete kontrolleras av Oskarshamns kommuns revisorer som rapporterar till fondförvaltaren.

De behandlade ansökningarna skickas till donationsstiftelsegruppen i Stockholm som ansvarar för utbetalningen till dem som beviljats bidrag från fonden.

Testamentets vilja

Sven och Karin Bergs fond utgör en sjundedel av "Berg-Rolanderska fonden". Den instiftades av Ivar Svensson och hans maka Maria Svensson (född Berg). De ville på detta sätt hedra och ära sina respektive föräldrar.

Maria Svensson härstammar från Bostorp i Misterhults socken och av den anledningen har födda och/eller boende i Misterhults församling förmånen att söka bidrag från fonden.

Det framgår av testamentet att fondens tillgångar ska överlämnas till Stockholms stad och förvaltas där.

Ansökan om utdelning från donationen ska göras på särskild blankett och ska vara Oskarshamns kommun tillhanda senast 30 september.

Ansökan Sven och Karin Bergs minnesfond