Tips för nyanlända som vill bo i vår kommun

Oskarshamns kommun ska under år 2020 ta emot 15 anvisade nyanlända enligt lagkrav och även ordna bostäder till dem.  Enligt prognos för 2020 tror man dessutom att runt 50 självbosatta nyanlända kommer att folkbokföra sig på adress i kommunen. Det är fortfarande stor brist på bostäder för alla och i hela kommunen - för ny arbetskraft, för nyanlända, unga som vill flytta hemifrån, trångbodda familjer.  

De senaste åren har det varit mycket stort tryck på alla verksamheter och myndigheter som arbetar med nyanlända. Sedan år 2019 kan man märka att det börjat lätta något. Främst för att det inte kommer lika många nyanlända som tidigare år.

Fortfarande är det väntetider och köer för att komma igång med etableringsprogram via Arbetsförmedlingen, få etableringsersättning från Försäkringskassan och för att få svar på sin ansökan om försörjningsstöd innan statliga ersättningar kommit igång. Därför är det bra om man kan komma som anvisad och räknas in i det antal som kommunen enligt lag ska ta emot.

Alla har rätt att självbosätta sig i kommunen. Men det underlättar för service, stöd och etablering om man istället är kommunanvisad/-mottagen enligt bosättningslagen.

1. Skillnad att vara nyanländ som kommunanvisad eller självbosatt när det gäller bostad

När man kommer till kommunen som mottagen eller anvisad nyanländ är det kommunen som ska ordna med bostad enligt det som kallas bosättningslagen - Lag 2016:38.

En självbosatt nyanländ kan inte begära att kommunen ordnar bostad utifrån bosättningslagen. Eftersom man själv valt att flytta till kommunen har man också hela ansvaret för hur man bor.

2. Samlade tips för en nyanländ - infoblad och checklistor

Vi har satt samman 2 olika informationsblad där vi samlat punkter om vad man ska tänka på som nyanländ. De kan med fördel också användas av volontärer och privatpersoner som stödjer nyanlända och asylsökande i sin etablering i vår kommun.

Kommunanvisad nyanländ eller självbosatt som vill bosätt sig i Oskarshamns kommun - pdf "Tips när en nyanländ med uppehållstillstånd vill bosätta sig i Oskarshamns kommun" Nyanländas checklista till myndigheter och andra att kontakta när man ska etablera sig - pdf "Nyanländ i Oskarshamns kommun - viktigt att göra"

3. Försörjning och ekonomi för alla nyanlända

Alla nyanlända har rätt till etableringsprogram via Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ansvarar för etableringsersättning och bostadsersättning samt bostadsbidrag. Här finns samlad information hos Försäkringskassan för den som fått uppehållstillstånd.

Det är viktigt att direkt kontakta Arbetsförmedling och Försäkringskassan när man bosatt sig i kommunen. Nu är det flera veckors kö för att komma till ett första möte. Etableringsersättning betalas ut i efterskott. Man hamnar i det som brukar kallas "glappet".

4. Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd från kommunen under glappet

Alla har rätt att ansöka om bistånd och försörjningsstöd från kommunen innan ersättningar från Försäkringskassan kommit igång. Men det betyder inte att alla har rätt till att få ekonomiskt bistånd från kommunen - alla ansökningar prövas efter varje individs behov och förutsättningar.
Ekonomiskt bistånd beviljas enligt en riksnorm som du kan läsa mer om på Socialstyrelsens webb. Riksnormen täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla. Socialstyrelsen om vad du kan få försörjningsstöd för och även vad du inte kan få stöd för. 

Den som fortfarande har LMA-ersättning från Migrationsverket har i regel inte rätt till att samtidigt få ekonomiskt bistånd från kommunen. Tänk på att LMA-ersättning betalas ut i förskott.

Om du ska ansöka om ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd ska du kontakta  socialförvaltningens enhet för ekonomi och stöd, telefon 0491-764602 eller via besök på Hantverksgatan 70, Oskarshamn.

5. Bostäder

Kommunen har endast skyldighet att ordna med bostad för de nyanlända som anvisats/mottagits i kommunen. Man har ingen skyldighet att hjälpa självbosatta med bostad.

Kommunal hyresgaranti kan ges i vissa fall – efter att man gjort en bedömning av betalningsförmåga. Det innebär att kommunen går i borgen för ett visst antal hyror som en garanti för hyresvärden. Hyresgästen är dock alltid skyldig att betala tillbaka till kommunen i en avbetalningsplan. Kontakta etableringsvägledarna för att se om du kan få kommunal hyresgaranti.

Läs mer om kommunal hyresgaranti här.

För övrigt gäller att det är ett avtal mellan hyresgäst och hyresvärd enligt lagen om privatuthyrning eller hyreslagen.