Kommunala rådet för tillgänglighet

Rådet är ett organ för diskussion, samråd och ömsesidig information mellan representanter för organisationer för personer med funktionsnedsättningar, kommunstyrelsen och kommunens verksamheter.

Rådet ska vara en referensgrupp och bestå av personer som behövs för att inhämta kunskap och kompetens inom sakområdet. Rådet har ingen formell beslutanderätt.

Rådet som helhet ska i alla avseenden arbeta för tillgänglighet, delaktighet och god livskvalitet för barn, unga och vuxna.

Med funktionsnedsättning avses i detta dokument personer med en nedsättning av sin funktionsförmåga som förväntas kvarstå under en längre tid. Funktionsnedsättningen kan medföra begränsningar som till exempel svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet, bristande delaktighet i arbetsliv, utbildning och fritid samt bristande tillgänglighet i omgivningen.

Syfte

Rådet

 • ska verka för att tillgänglighetsfrågor genomsyrar kommunens verksamheter genom att dela med sig av sina specifika erfarenheter och kunskaper.
 • kan vara remissorgan, referensgrupp eller ha en rådgivande roll i frågor som berör personer med funktionsnedsättningar.
 • ska vara ett forum för dialog, samverkan och kunskapsspridning.

Rådet ska inte

 • behandla individärenden. Dessa hänvisas till berörd verksamhet av respekt för individens integritet och/eller för skydd av eventuell sekretessbelagd information.
 • behandla ärenden av akut karaktär eller ärenden som ska lämnas direkt till kommunens förvaltningar exempelvis via felanmälan.

Arbetsuppgifter

Kommunens roll

 • Kommunens verksamheter ska informera rådet om olika områden som berör målgruppen. Det kan gälla såväl ordinarie verksamhet som projekt, utveckling och förändringar i organisation eller arbetssätt.
 • Kommunen ska inhämta synpunkter i ett tidigt skede, i frågor som berör målgruppen.På så sätt kan rådets synpunkter och förslag vara till stöd i arbetet. Syftet är att öka förståelsen för hur personer med funktionsnedsättningar kan påverkas av beslut och åtgärder.
 • Representanterna i kommunala rådet för tillgänglighet ska erhålla den information från kommunens företrädare som behövs för att fullfölja uppdraget.

Representanternas roll

 • Representanterna från de olika organisationerna företräder sina medlemmar när de deltar i rådet.
 • Den information kommunens verksamheter ger inom ramen för rådet ska förmedlas i respektive organisation.
 • Representanter har i rådet möjlighet att ge förslag till förändringar i den kommunala verksamheten.

Sammansättning

Kommunstyrelsen har utsett Lucas Lodge (M) till ordförande.

Nuvarande ledamöter

 • Astma-och allergiförbundet: 
 • Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet (DHR): Bo Malm
 • Diabetesföreningen: Christina Löfqvist
 • Hjärta och Lungor (HL): Arne Nilsson
 • Hörsel (HRF): Eskil Edlund
 • För barn, unga, vuxna med utvecklingsstörning (FUB): Annethe Malmström
 • Personskadeförbundet: Christina Karlsson
 • Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU): Anna-Lena Gustavsson Modig
 • Synskadades riksförbund (SRF):  Annelie Mållberg
 • Strokeföreningen: Jan Hackell

Tjänstepersoner i rådet är Sara Olsson och Linn Helmner, kansli- och utvecklingsenheten.

Kontakta oss
Lucas Lodge
Ordförande kommunala rådet för tillgänglighet
Tfn: 0491-76 47 51
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Linn Helmner
Sekreterare kommunala rådet för tillgänglighet
Tfn: 0491-880 00