Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för ungdomar och förtroendevalda. Alla ungdomar ska ha samma möjligheter och förutsättningar i Oskarshamns kommun. 

Syfte

 • Ungdomsrådet ska behandla idéer som väcks på respektive skola.
 • Ungdomsrådet ska verka får att ungas synpunkter beaktas.
 • Ungdomsrådet kan initiera nya ungdomsfrågor i nämnder och förvaltningar.
 • Ungdomsrådet kan vara remissorgan i frågor som berör unga.
 • Ungdomsrådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Arbetsuppgifter

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förslag till förändringar som berör unga vad gäller samhällsinsatsernas utformning och organisation. Företrädarna ska således inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd och styrelse.

Ungdomsrådet ska fatta beslut om bidrag från de avsatta aktivitetspengar som unga kan söka, för att ordna arrangemang med mera för unga i Oskarshamns kommun.

Rådets sammansättning

 • Ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till bildningsnämnden.
 • Ungdomsrådet ska bestå av minst två, dock högst tre, elever från varje högstadieskola och minst en, dock högst tre, elever från gymnasiet. Det ska vidare utses en ersättare från varje högstadieskola och en ersättare från gymnasiet.
 • Elevråden/elevkåren på skolorna väljer ledamöter till rådet.
 • Till ungdomsrådet knyts två förtroendevalda, en från kommunstyrelsen och en från bildningsnämnden.
 • Bildningsförvaltningen ska bistå rådet med stöd och hjälp vad gäller administration och liknande.
 • Ungdomsrådet utser ordförande och vice ordförande.
Kontakta oss
Jonas Ström
Fritidskonsulent
Tfn: 0491-880 00