Motioner till kommunfullmäktige

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. Motioner bereds av den verksamhet som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige. Det kan ta viss tid innan en motion kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut, om det krävs omfattande utredning av förslaget. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att kommunfullmäktige genom ett beslut tar ställning till förslaget.

Här kan du läsa en kort sammanfattning av alla motioner som har lämnats in under 2022.

Motion nr 1/22 – Dags att införa äldreboendegaranti

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • att en äldreboendegaranti införs i Oskarshamns kommun för personer 85 år eller äldre, i enlighet med motionens intentioner.

Motionen lämnades in av Kristdemokraterna 2022-06-13.

Motion nr 2/22 – Hela Sverige ska leva - dags att upprätta ett landsbygdsprogram

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att kommundirektören får i uppdrag att inleda arbetet med framtagandet av ett lokalt landsbygdsprogram för Oskarshamns kommun.

Motionen lämnades in av Kristdemokraterna 2022-06-13.

Motion nr 3/22 – Stopp för stora grupper! Inför maxtak för barngruppernas storlek

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att det införs ett maxtak för barngruppernas storlek baserat på aktuell forskning kring barns välmående i förskolan.

Motionen lämnades in av Kristdemokraterna 2022-06-13.

Motion nr 4/22 – Uppvärdera våra undersköterskor!

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att utreda möjligheten att ta bort städning från utbildade undersköterskors arbetsuppgifter och låta denna uppgift skötas av icke vårdutbildad personal i syfte att avlasta undersköterskor och erkänna deras särskilda medicinska yrkeskompetens.

Motionen lämnades in av Kristdemokraterna 2022-06-13.

Motion nr 5/22 – Mer fotvård till våra äldre

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att kommunen utreder om och på vilket sätt man skulle kunna bistå äldreboenden i vår kommun med fotvårdsstolar.
 • Att kommunen utreder hur man kan stärka våra äldres möjligheter att ta del av medicinsk fotvård.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2022-06-15.

Motion nr 6/22 – En levande skärgård

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att kommundirektören får uppdraget
  • Att sätta ihop en grupp som aktivt driver frågan kring relevanta åtgärder och forskning.
  • Att se över de finansiella förutsättningarna. Vad är sökbart och vad kan vi bekosta själva.

Motionen lämnades in av Mathias Karlsson, KF-representant 2022-06-28.

Motion nr 7/22 – Flyttbara trädgårdar med mera

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att kommundirektören får uppdraget
  • Att tillsammans med BUN, TN ta fram en plan och ett underlag till beställning
  • Att se över de finansiella förutsättningarna.

Motionen lämnades in av Mathias Karlsson, KF-representant 2022-06-28.

Motion nr 8/22 – Undersöka gamla soptippen

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att kommundirektören får uppdraget att ta fram ett underlag som ger oss kunskap kring markförhållande och förutsättningar att använda marken.

Motionen lämnades in av Mathias Karlsson, KF-representant 2022-06-29.

Motion nr 9/22 – Bekämpa almsjukan i Stadsparken

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att tekniska nämnden får uppdraget att
  • Omedelbart upphandla resurser för avverkning av konstaterat insjuknade almar. Avverkning bör ske så att det grövre virket kan tas tillvara och inte enbart blir energi.
  • Genomföra en översiktlig inventering av pågående angrepp i bebyggelsenära miljö på kommunal mark.
  • Se över hur även privata markägare i våra tätorter kan informeras om almsjuka och vad som behöver göras.

Motionen lämnades in av Mathias Karlsson, KF-representant 2022-07-01.

Motion nr 10/22 – Näringslivsfokus

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att kommundirektören får uppdraget att ta fram en plan för hur vi ska öka kunskapsnivån hos våra medarbetare och hur vi ökar vår samsyn i arbetet med näringslivsfrågor.

Motionen lämnades in av Mathias Karlsson, KF-representant 2022-07-05.

Motion nr 11/22 – En renare skärgård

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att kommundirektören får uppdraget
  • Att ta fram en plan för hur vi ska hålla rent och erbjuda enklare toaletter i vår skärgård.
  • Att i samband med uppdateringen av turismstrategin inkludera städning, sophantering och tillgänglighet till toalett.

Motionen lämnades in av Mathias Karlsson, KF-representant 2022-07-07.

Motion nr 12/22 – Kulturskola med tillhörande idrottspark i Kristineberg

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att kommundirektören får uppdraget
  • Att i samband med planeringen av det nya området (mellan skolan och Östersjövägen) gör det tillåtligt att berika området med en kulturskola och en träningshall med föreningslokaler.
  • Att ta fram behovs/kostnadsunderlag för detta.

Motionen lämnades in av Mathias Karlsson, KF-representant 2022-07-12.

Motion nr 13/22 – Pulkabacken vid Kärleksstigen

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att kommundirektören får uppdraget
  • Att se hur vi kan belysa och utveckla området, inom ramen för belysningsmiljonen.
  • Att se hur vi kan utveckla området för barn och unga.
 • Att tekniska nämnden får uppdraget
  • Att se över hur underhållet av grönytan sköts i området.

Motionen lämnades in av Mathias Karlsson, KF-representant 2022-07-18.

Motion nr 14/22 – Säkrare cykelparkering

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att tekniska nämnden får uppdraget
  • Att se över möjligheten att uppgradera våra befintliga cykelparkeringar.
  • Att utrusta kommunens pendelparkeringsplatser med säkra cykelparkeringar gärna med tak. På de platser som nämnden anser rimliga.
  • Att ta fram ett underlag, för var och hur vi kan utöka antalet cykelparkeringar på strategiska platser i kommunen.

Motionen lämnades in av Mathias Karlsson, KF-representant 2022-07-28.

Motion 15/22 – Ta bort avgiften för uteserveringar permanent

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att kommundirektören får uppdraget att permanenta den nuvarande lösning för uteserveringsavgiften som infördes med anledning av Coronapandemin.

Motionen lämnades in av Mathias Karlsson, KF-representant 2022-08-04

Motion nr 16/22 – Förbjud rökning vid kommunens badplatser

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att förbud mot rökning införs på kommunens samtliga badplatser från och med 2023-01-01

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2022-08-08.

Motion nr 17/22 – Inrätta ett eget kommunalt lantmäteri

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • Att kommundirektören får uppdraget
  • Att se över möjligheter att ansöka om att Oskarshamns kommun får inrätta ett eget lantmäteri.
  • Att se över möjlighet att lägga lantmäteriet under det gemensamma samarbetet med Högsby och Mönsterås kommuner.

Motionen lämnades in av Mathias Karlsson, KF-representant 2022-08-29.

Här kan du läsa en kort sammanfattning av alla motioner som har lämnats in under 2021.

Motion nr 1/21 – Erbjud gratis busskort till unga i Oskarshamn

Förslaget till kommunfullmäktige att besluta är:

 • att Sommarlovskort erbjuds för alla som är skrivna i Oskarshamn och går i årkurs 6–9 i grundskolan och årskurs 1–2 på gymnasiet.

Motionen lämnades in av Vänsterpartiet 2021-03-04.

Motion nr 2/21 – Revidera detaljplanen för Vånevik 6:1 m.fl. fastigheter

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att detaljplanen för Vånevik 6:1 m.fl. fastigheter revideras

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2021-03-17.

Motion nr 3/21 – Motion om att stärka tryggheten genom att undersöka medborgarnas upplevelser kring hur fyrverkerier brukas i Oskarshamn kommun

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att kommunen genomför en undersökning där man hämtar in medborgarnas upplevelser kring hur fyrverkerier brukas i kommunen samt hur detta påverkar den faktiska och upplevda tryggheten.
 • att kommunen utifrån resultaten från en sådan undersökning utvärderar om befintliga ordningsbestämmelser behöver eller bör ändras.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2021-03-22.

Motion nr 4/21 – Gör Våneviks gammelskog till naturreservat

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att kommunen ansöker hos länsstyrelsen om att göra Våneviks gammelskog till naturreservat.

Motionen lämnades in av Liberalerna 2021-03-22.

Motion nr 5/21 – Motion om att införa en kommunal tjänst med fokus på brottsförebyggande arbete

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att kommunen ska utreda förutsättningarna för hur en kommunal tjänst med fokus på brottsförebyggande arbete kan införas.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2021-05-17.

Motion nr 6/21 – Motion om att se över möjligheten att starta en fritidsgård i Fårbo

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att bildningsnämnden får i uppdrag att se över möjligheten att starta en fritidsgård i Fårbo med placering i de lediga lokaler som kommer att finnas i Fårboskolan.

Motionen lämnades in av Centerpartiet 2021-05-27.

Här kan du läsa en kort sammanfattning av alla motioner som har lämnats in under 2020.

Motion nr 1/20 – Motion om att underlätta för blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att kommunen ska utreda vilka kostnader och vilken verksamhetspåverkan motionens förslag skulle innebära.
 • att kommunen ska se över om det med enklare åtgärder går att underlätta för anställda att kunna lämna blod på arbetstid i enlighet med motionens intention.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-01-17.

Motion nr 2/20 – Motion om att kommunen undersöker behovet av en digital ombudsman

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att kommunen ska undersöka om det föreligger ett behov av en digital ombudsman.
 • att kommunen ska undersöka om det är möjligt att fördela funktionen/uppgiften hos en digital ombudsman på flera redan befintliga tjänster och vad detta i sådana fall skulle få för konsekvenser.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-02-07.

Motion nr 3/20 – Motion om att kommunen tar fram en handlingsplan för att motverka barn- och tvångsgiften

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att Oskarshamns kommun genomför en analys för att identifiera om barn- och tvångsäktenskap förekommer i kommunen samt i vilken utsträckning det kan finnas dolda sådana.
 • att Oskarshamns kommun upprättar en särskild handlingsplan för hur kommunen kan skydda flickor/pojkar som befinner sig i eller riskerar att hamna i sådana äktenskap.  

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-02-28.

Motion nr 4/20 – Motion om att stärka kommunens beredskap vid epidemier

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att kommunen ska utreda hur kommunens behov av handsprit, skyddskläder, handskar, munskydd, visir och annan kritisk utrustning kan stärkas/garanteras, till exempel genom kommunala lager, vid epidemier/pandemier för användning i kommunens verksamheter.  
 • att kommunen ska utreda hur kommunens lokalbehov kan stärkas vid epidemier/pandemier.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-04-17.

Motion nr 5/20 – Motion om språkkrav inom kommunens äldreomsorg

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att kommunen utreder möjligheten att införa språkkrav inom kommunens äldreomsorg såväl som annan kommunal omsorg, i enlighet med motionens intention.
 • att kommunen ser över vilka åtgärder som kan vidtas för att påskynda rekryteringen av personal till kommunens omsorg och samtidigt upprätthålla tillräckliga svensakunskaper hos medarbetarna.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-07-09.

Motion nr 6/20 – Motion om öppen upphandling av Sagabiografen

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att hyreskontraktet och samarbetsavtalet för Sagabiografen, som finns mellan kommunen och Folkets hus och park, när så är möjligt avslutas med syfte att kunna påbörja en offentlig upphandling av driften av biografen.
 • att kommunen ska bjuda in olika intressenter, som kan tänka sig vilja driva Sagabiografen, för samtal.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-08-14.

Motion nr 7/20 – Påbörja arbete med att genomföra ortsanalyser

Förslaget är

 • att Oskarshamns kommun påbörjar arbetet med att ta fram ortsanalyser för alla kommunens ytterområden.

Motionen lämnades in av Centerpartiet 2020-09-29.

Motion nr 8/20 – Införandet av Rättviksmodellen

Förslaget är

 • att Rättviksmodellen införs i Oskarshamns kommun
 • att kommundirektören ges i uppdrag att samordna arbetet med införandet mellan kommunens olika förvaltningar.

Motionen lämnades in av Centerpartiet 2020-09-29.

Motion nr 9/20 – En Masterplan för kommande investeringar

Förslaget är

 • att kommundirektören får uppdraget att ta fram en övergripande investeringsplan. Med underlag som är uppdaterat, i tid inför arbetet med investeringsbudgeten nästa år.

Motionen lämnades in av Liberalerna och Kristdemokraterna 2020-12-14.