Motioner 2019

Här kan du läsa en kort sammanfattning av alla motioner som har lämnats in under 2019.

Motion nr 1/19 – Tillskapa fler parkeringsplatser i centrum

Förslaget är att Oskarshamns kommun skyndsamt påbörjar en studie över vilka områden, inom rimligt avstånd från stadskärnan, som kan vara lämpliga som ytor för parkeringshus alternativt parkeringsplatser.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-01-02.

Motion nr 2/19 – Införa ett förbud mot tiggeri

Förslaget är att Oskarshamns kommun i sina lokala ordningsföreskrifter ska förbjuda tiggeri genom att införa lydelsen "Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på offentlig plats".

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-01-11. 

Motion nr 3/19 – Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen införs krav på utdrag ur polisens belastningsregister.
 • att det vid anställningar inom omsorgen för personer med funktionsvariation i gruppboenden, boenden med särskild service och personlig assistans införs krav på utdrag ur polisens belastningsregister.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-02-11. 

Motion nr 4/19 – Kulturmiljöplan

Förslaget är att

 • Oskarshamns kommun får i uppdrag att ta fram en kulturmiljöplan.
 • kulturmiljöplanen kopplas till vår turismstrategi.

Motionen lämnades in av Liberalerna 2019-02-20. 

Motion nr 5/19  – Motion om ett kommunalt principbeslut mot återvändande IS-terrorister samt deltagande i och understödjande av terrorism

Förslaget är att

 • anta följande principbeslut:
  Den som deltagit i, eller understött terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Oskarshamns kommun.
  Oskarshamns kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla dem som har blivit offer för terrorism.
 • kommunen utvärderar vilka åtgärder som kan vidtas med syfte att förhindra att återvändande IS-terrorister, eller andra personer som har deltagit i eller understött terrorism, får tillgång till våra skattemedel genom till exempel försörjningsstöd, vuxenutbildning och bostäder.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-03-28.

Motion nr 6/19 – Mer vegetarisk mat i skolan – inför köttfridag

Förslaget är att införa en köttfridag i våra skolor.

Motionen lämnades in av Vänsterpartiet 2019-04-02.

Motion nr 7/19 – Skärgårdsstrategi

Förslaget är att

 • kommundirektören tar fram en nulägesanalys.
 • kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan, för hur vi snabbt och kostnadseffektivt kan utveckla vår skärgård och möta förväntningarna i vår turismstrategi.
 • kommundirektören tar fram en strategi för hur vi på lång sikt ska utveckla skärgården.

Motionen lämnades in av Liberalerna 2019-04-05.

Motion nr 8/19 – Motion om att införa ett kommunalt näringslivsbokslut

Förslaget är att kommunen skyndsamt utreder möjligheten att införa ett kommunalt näringslivsbokslut.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-04-23.

Motion nr 9/19 – Motion om att kommunen tillsammans med polis påbörjar regelbundna sök efter droger på kommunens högstadier samt Oscarsgymnasiet

Förslaget är att kommunen skyndsamt inleder en dialog med polisen i syfte att kunna påbörja regelbundna sök och kontroller efter narkotika på kommunens högstadier samt Oscargymnasiet.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-04-25.

Motion nr 10/19 – Utveckla Bredvikens nuvarande rekreationsområde

Förslaget är att

 • badplatsen tillgänglighets anpassas och att handikappramp, parkering med mera, för funktionsnedsattas behov beaktas.
 • campingområdet kombineras med minst 12 ställplatser för husbilar med tillgång till el och vatten samt möjlighet att tömma toalett och gråvatten.
 • kommunen anlägger en gång- och cykelväg för att säkerställa en säkrare förflyttning mellan tätorten Figeholm och Bredviken, icke minst för barn, ungdomar och barnfamiljer.

Motionen lämnades in av Vänsterpartiet 2019-06-17.

Motion nr 11/19 – Uppför en forskningsreaktor för kärnkraft i Oskarshamn

Förslaget är att Oskarshamns kommun ska uppvakta regeringen om uppförandet av en forskningsreaktor för kärnkraft i Oskarshamn.

Motionen lämnades in av Liberalerna 2019-06-18.

Motion nr 12/19 – Motion om webbsända fullmäktigesammanträden

Förslaget är att kommunen skyndsamt ska utreda och ta fram en plan för hur webbsända fullmäktigesammanträden kan förverkligas.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-08-09.

Motion nr 13/19 – Motion om att det kommunala rådet för tillgänglighet utökas

Förslaget är att kommunen tar fram ett förslag till hur en eller flera personer, med sakkunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer, kan knytas till det kommunala rådet för tillgänglighet i enlighet med motionens intention.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-08-22.

Motion nr 14/19 – Mer aktiviteter på våra äldreboenden

Förslaget är att

 • socialförvaltningen får uppdraget att ta fram några ”inspiratörer” som under en period åker runt och delar med sig av hur vi kan göra oh hur vi gör på andra boenden.
 • detta följs upp något senare (6–12 månader)

Motionen lämnades in av Liberalerna 2019-08-27.

Motion nr 15/19 – Motionen om att införa IW-svetsbehörighet på Oscarsgymnasiet

Förslaget är att kommunen tar fram en plan, inklusive kostnadsanalys, för hur IW-svetsbehörighet kan införas och erbjudas på Oscarsgymnasiet.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-08-30.

Motion nr 16/19 – Förnya bredbandsstrategin och ta fram en plan för genomförande

Förslaget är att

 • den nuvarande ”strategi för bredband” tas upp för revidering, kommundirektören får i uppdrag att initiera arbetet och att en reviderad version presenteras för kommunfullmäktige under första kvartalet 2020.
 • strategin kompletteras med en plan för genomförande av den reviderade strategin som ska syfta till att nå 100 procent av kommunen snarast möjligt.

Motionen lämnades in av Centerpartiet 2019-09-10.

Motion nr 17/19 – Motion om att Oskarshamns kommun ansöker om att få bli försökskommun för gårdsförsäljning av öl och vin

Förslaget är att kommunen ska göra en framställan till regeringen om att få bli försökskommun för gårdsförsäljning i enlighet med motionens intention.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-10-07.

Motion nr 18/19 – Upphandla Charlottagården och Ängsbacken

Förslaget är att

 • upphandla driften av det särskilda boendet Charlottagården och ängsbacken i Misterhult.
 • även möjliggöra andra verksamheter

Motionen lämnades in av Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet 2019-11-19.

Motion nr 22/19 – Könsuppdelad redovisning av bidrag till idrottsföreningar

Förslaget är att kommunfullmäktige årligen får en könsuppdelad redovisning av alla bidrag Oskarshamns kommun betalar till idrottsföreningar samt investeringar i idrottsanläggningar.

Motionen lämnades in av Liberalerna 2019-12-20.

Motion nr 23/19 – Motion om en ny skidlift till Hjortberget till skidsäsongen 2020/2021

Förslaget är att kommunen ska se över hur man kan bistå Hjortberget i deras målsättning att införskaffa ny skidlift senast säsongen 2020/2021.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-12-20.