Tillväxt- och näringslivskontoret

Tillväxt- och näringslivskontoret

Tillväxt- och näringslivskontoret är en samlad strategisk resurs under kommunstyrelsen och har en aktiv roll i kommunens utvecklingsarbete. Tillväxt- och näringslivskontoret ska driva strategiska frågor, möjliggöra fram­förhållning och långsiktighet i kommun­styrelsens arbete samt ansvara för genomförandet av politiska beslut.

Tillväxt- och näringslivskontoret arbetar med ett stort antal frågor som ligger inom ramen för utvecklingsprogrammets prioriterade insatsområden såsom infrastruktur - kommunikationer, breddat näringsliv, etablering av FUD-center kring energi, kompetensförsörjning och attraktivitet. Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling ingår i Tillväxt- och näringslivskontoret och har en viktig roll i detta arbete.

Områdena nedan ingår alltså i förvaltningens verksamhet. 

Arbetsmarknadsfrågor

Arbetsmarknadsenheten arbetar övergripande för att de kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska ges möjlighet att få ett arbete. Enheten arbetar med att sammanföra kompetens (arbetstagare) och arbetsgivare, samordna kommunens arbetsmarknadsinsatser samt att samverka med Arbetsförmedlingen och andra rekryterings- och utbildningsföretag, näringsliv, föreningsliv, grannkommuner med flera. Vidare arbetar enheten med att företräda kommunen i frågor som rör arbetsmarknad och ta fram arbetsmarknadsstatistik.

Mer om Arbetsmarknadsenheten

Tillväxt och näringsliv

På Näringslivsenheten arbetar kommunen med att underlätta företagandet och verka för ett gott företagsklimat. Enheten arbetar för att befintliga företag ska ha möjlighet att utvecklas, attrahera nya företag till kommunen, och stimulera att nya företag startas. Detta implementeras bland annat genom att utveckla kommunens kontakter med befintliga företag, nära samarbete med företagslotsar och möjliggöra nätverksbyggande mellan företag. 

Mer om näringsliv

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Nova är ett tillväxtverktyg för Oskarshamns kommun med uppgift att bidra till hållbar regional tillväxt genom sina verksamhetsområden utbildning, forskning samt utveckling och affärs-utveckling. Nova ansvarar för frågor där akademin kan användas som utvecklingsverktyg för näringsliv och offentlig verksamhet. Centret arbetar med långsiktigt hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft och för att utveckla forsknings- och innovationsverksamheten i regionen. Vidare arbetar Nova med några av kommunens prioriterade områden inom utvecklingsprogrammet- breddat näringsliv, etablering av ett FUD-center kring energi och kompetensförsörjning. Nova arbetar i gränssnittet mellan näringsliv, offentlig verksamhet och universitet/högskolor. Centret har bland annat i uppdrag att i samverkan med dessa aktörer, och med utgångspunkt i regionala förutsättningar, utveckla ett innovationssystem med FoU som motor.

www.novaoskarshamn.se

Marknad- och besöksnäringsfrågor

Kommunen arbetar med marknadsföringsfrågor, marknadsplan, evenemang och sponsring, attraktivitetsfrågor och turism. Även med platsmarknadsföring och varumärkesfrågor i samarbete med Attraktiva Oskarshamn AB. Vidare ligger de internationella frågorna inom ramen för detta område såsom vänorter, kommunalt värdskap samt nationellt och internationellt samarbete mellan kärnkraftskommuner.

Kommunikationsfrågor

Kommunikationsfunktionen arbetar med den övergripande kommunikationsplaneringen, ger stöd och råd i kommunikationsfrågor samt har det praktiska ansvaret för kommunens grafiska profil. Här finns också systemförvaltarna för kommunens hemsida, intranät och huvudkonton i sociala medier.

Utvecklingsfrågor och projekt

Kommunen arbetar med utvecklingsfrågor inom flera olika områden. Bland annat rörande infrastruktur och kommunikation, mark- och exploatering, landsbygdsutveckling och sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Vidare arbetar kommunen med lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn om kärnkraftsavfallsfrågan (LKO).