Sevesoanläggningar

Sevesoanläggningar inom Oskarshamns kommun

Inom kommunens geografiska område finns det fem anläggningar som innefattas av "lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor", även kallad Sevesolagstiftningen. Tre av anläggningarna omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Sevesolagstiftningens två olika kravnivåer

 • Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.
 • Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var femte år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsprogram samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

Information till allmänheten vid händelse av olycka på sevesoanläggning

I första läget varnas allmänheten via VMA-signalen. Tyfoner finns i kommunen. Signalen startas från SOS Alarm AB alternativt från ledningsplatsen på brandstationen. På begäran av räddningsledaren förmedlar SOS Alarm AB yrkandet om utsändning av myndighetsmeddelande i radio och television till jourhavande sändningsledare vid Sveriges Radio AB. Sändningsledaren vidareförmedlar begäran till Sveriges radios lokala kanaler, Sveriges televisions kanaler, SVT Text och till TV 4. Räddningsledaren bestämmer innehållet i meddelandet som kan innehålla information om:

 • aktuellt område och plats
 • typ av ämne
 • hur farligt ämnet är
 • om man kan märka av ämnet
 • vad de som är i fara ska göra.

Allmänheten uppmanas även att stanna inomhus, stänga dörrar och fönster, slå av ventilation och lyssna på radio för fortsatt information. Till de publika aktörerna i riskområdet har verksamheten delat ut en informationsbroschyr innehållande uppgifter om deras verksamhet, risker med denna, beredskap och åtgärdsrekommendationer för allmänheten. Information finns även på Oskarshamns kommun webbsida: www.oskarshamn.se.

Informationen till allmänheten under olyckshändelsen samordnas mellan:

 • Räddningstjänst
 • Verksamhetsansvarig
 • Polis
 • Övriga berörda myndigheter

Vi är ett privatägt lagringsföretag med huvudkontor i Gävle. Vår verksamhet består av lagring av petroleum och kemikalier produkter på våra depåer runt om i Sverige.

Verksamheten i Oskarshamn omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den baseras på det så kallade Seveso III-direktivet, som antagits av EU. Enligt direktivet ska allmänhet som riskerar att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska göra vid en olycka. Det finns två kravnivåer enligt direktivet och vår verksamhet Oskarshamns hamn omfattas av den högre kravnivån. Därför har en säkerhetsrapport inlämnats till Länsstyrelsen i Kalmar län 2015-09-29. Den bygger på riskanalyser och tekniska säkerhetsgranskningar av verksamheten. Som verksamhetsutövare är Almer Oil & Chemical Storage AB skyldig att förebygga risker för allvarliga kemikalieolyckor. Vid en olycka är företaget skyldigt att begränsa följderna för människors hälsa och för miljön. Företaget är även skyldigt att samverka med den kommunala räddningstjänsten. Ett tillsynsbesök av verksamheten av berörda myndigheter skedde 2015-12-02.

Vid depån inom Oskarshamns hamn kan brandfarliga vätskor kategori 1, 2 och 3, frätande produkter så som Natriumhydroxid och Svavelsyra samt produkter som inte är farliga för människor samt minder mängder farligt avfall att lagras, på uppdrag av olika kunder och dessa produkter skulle kunna orsaka en allvarlig kemikalieolycka.

De brandfarliga vätskor som hanteras inom verksamheten i kategori 1 utgörs av Bensin som har faroklasserna Flam Liq 1,H224. Carc. 1B, H350. Asp. Tox. 1, H304. Aquatic Chronic 2, H411. Skin Irrit. 2, H315. Muta.1B, H340. Repr. 2, H361 fd. STOT SE 3, H336, vilket innebär att Bensin är en extremt brandfarlig vätska som kan orsaka cancer. Kan vara dödlig vid förtäring on den kommer ner i luftvägarna, är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, orsakar hudirritation, upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor, kan orsaka genetiska defekter och misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Brandfarliga vätskorna inom kategori 2 utgörs av Etanol och Aceton med faroklasserna Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336, vilka innebär att de är mycket brandfarliga vätskor och att stänk i ögonen ger stark sveda. Ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Brandfarliga vätskorna inom kategori 3 utgörs av Fotogen/flygfotogen, Diesel, Eldningsoljor, Gasoljor och biobränslen med faroklasserna Flam. Liq. 3, H226;Skin Irrit. 2, H315; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE, 3 H336; Aquatic Chronic. 2. H411, vilket innebär att de är brandfarliga vätskor, orsakar hudirritation, upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor, kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter. Ättiksyran är även frätande på hud och angriper betong och metaller.

Samtliga produkter som nämns ovan, brinner även kraftigt om de blir antända. Rökgaserna från en brand är giftiga att inandas vilket ska undvikas.

Natriumhydroxid och Svavelsyra har faroklasserna Mettal Corr 1. H290. Skin Corr. 1A, H314, kan vara frätande på metall, frätande och skador kan uppstå vid kontakt med hud och ögon eller vid inandning. Vid kontakt med vissa metaller (till exempel aluminium, magnesium, zink) bildas vätgas, som tillsammans med luft kan bilda en explosiv blandning, så kallad knallgas. Natriumhydroxid reagerar också med klorerade lösningsmedel, varvid en giftig och självantändande gas bildas (dikloracetylen).

Utöver produkterna ovan, hanteras så kallade oklassade produkter så som Råtallolja och farligt avfall bestående av ovan nämnda oljeprodukter som har förorenats av vatten samt produkter som har ett avfall som ursprung. Till exempel frityrolja.

Hanteringen består av att fartyg eller tankbilar kommer med små eller stora mängder av olika produkter. Dessa produkter pumpas in i cisterner för lagring och lastas därefter på fartyg eller tankbilar igen.

Våra cisterner och rörledningar besiktas regelbundet av oberoende kontrollorgan och vi jobbar aktivt med förebyggande underhåll, trots detta kan en olycka inträffa. Utifrån de riskanalyser som utfört för verksamheten har de mest troliga olycksscenarierna som kan tänkas uppkomma är att en överspolning av en cistern eller ett en tankbil sker, att det uppstår ett hål på ledning eller cistern eller att en brand uppstår. För att förhindra överspolning så sker fyllning under kontinuerlig övervakning av personal. All utrustning besiktas kontinuerligt för att förhindra att ledning eller cistern går sönder. Brandrisker förebyggs bland annat genom användning av godkänd el-utrustning och utbildning av personalen. Företaget arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten för att förhindra att en olycka inträffar och samarbetar kontinuerligt med kommunens räddningstjänst i detta syfte. Om en olycka ändå skulle inträffa, har företaget rutiner för att handla vid ett sådant tillfälle och som styr samarbetet med räddningstjänsten och hur följderna av den inträffade olyckan ska begränsas.

Om en olycka inträffar

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom våra depåer kommer räddningstjänsten att larmas. Deras arbete på plats leds av räddningsledaren. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att drabbas, så används varningssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” den så kallade VMA-signalen.

Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV, på SVT-text sid. 599.

VMA-signalen består av 7 sekunder ton och 14 sekunder paus som upprepas under minst 2 minuter. När faran är över ljuder signalen ”Faran över” som består av en 30-40 sekunder lång signal. VMA-signalen och ”Faran över” provas första helgfria måndagen i varje kvartal, klockan 15.00.

Vill du veta mer är du välkommen med dina frågor och funderingar

Almer Oil & Chemical Storage AB
Cisternvägen 805 95 Gävle
Telefon.: 026-66 56 50
E-post: info@almeroil.se

Nordic Storage AB bedriver lagring och hantering av flytande bulkprodukter, främst petroleumprodukter, biobränslen och kemikalier. Denna lagring och hantering sker i tankdepåer och bergrumsanläggningar i ett flertal hamnstäder i Sverige och Danmark. Den totala lagringskapaciteten uppgår till ca 1 miljon kubikmeter. Produkterna levereras vanligen in med fartyg och lastas ut till fartyg. Även överpumpning från/till andra cisterner i hamnen är möjlig via hamnens ledningssystem.

I Oskarshamn lagrar och hanterar bolaget petroleumprodukter i sådan omfattning att verksamheten berörs av Sevesolagstiftningen på den högre kravnivån och omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Säkerhetsrapport för depån har upprättats och lämnats in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen utövar regelbundna tillsyn. Datum för senaste tillsynsbesök liksom uppgifter om tillsynen kan erhållas via kontaktuppgifter nedan.

Farliga ämnen och risker vid hantering

I verksamheterna kan följande ämnen hanteras:

 • Fotogen, diesel, lätt eldningsolja - brandfarlig vätska, hälsoskadlig, miljöfarlig.

Det är främst vid lossning och lastning av produkter som det finns risk för olyckor och då främst utsläpp av produkt. Risken för olyckor under den tid som produkterna lagras i cistern eller bergrum bedöms att vara liten.

Vid ett utsläpp kan förorening av mark och/eller vatten ske. Djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt. Vid större brand kan rök och lukt ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen.

Åtgärder och varning vid en olycka

Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med varnings- och nödsystem samt brandbekämpningsutrustning. Nordic Storage har skyldighet att upprätthålla erforderliga rutiner samt att larma räddningstjänst vid allvarliga olyckshändelser. Både Nordic Storages och räddningstjänstens personal övar regelbundet, både enskilt och tillsammans, på att hantera de situationer som kan tänkas uppstå med syfte att begränsa följderna så mycket som möjligt. Alla eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten ska följas vid en olyckshändelse.

Vid ett eventuellt utsläpp till mark eller vatten väntas miljö, men inte människors hälsa påverkas. Spridning förhindras och påverkat område saneras och under detta arbete kan framkomligheten vara begränsad.

En eventuell brand kan utsätta människor för skadlig rök varför människor kan komma att uppmanas att stanna inomhus med stängda dörrar och fönster via VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten).

Även om större olyckor är sällsynta, kan mindre störningar och incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt eller buller.

Vid händelser som kan tänkas ge upphov till frågor från allmänheten kommer Nordic Storage att lämna information till Oskarshamns kommun eftersom det inte är säkert att allmänheten vet vilken verksamhet som är inblandad i det som inträffat. Man kan även ringa direkt till Nordic Storage enligt kontaktuppgifter nedan.

Förebyggande åtgärder

Cisterner och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser och verksamheten analyseras och inspekteras regelbundet. Berörd personal genomgår regelbunden utbildning i miljö-, brand- och säkerhetsrisker. Depåområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand. Utöver den kommunala räddningstjänsten har Nordic Storage avtal med Släckmedelcentralen för storskalig brandsläckningsinsats.

Allmänheten får inte vistas inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området.

Mer information

Nordic Storage AB

Telefon: 031-53 45 00

E-post: info@nordicstorage.se

Webb: www.nordicstorage.se

OKG ingår i den internationella energikoncernen Unipers svenska verksamhet. Med sin kärnkraftsbaserade och väderoberoende elproduktion utgör OKG också en vital del i den nordiska baskraft som är en förutsättning för ett hållbart, fossilfritt och oberoende elförsörjningssystem i Skandinavien. Med ständiga förbättringar som ledstjärnor har de cirka 900 medarbetarna uppdraget att på ett säkert och effektivt sätt ta ansvar för företagets tre kärnreaktorers hela livscykel.

På Simpevarpshalvön, ungefär tre mil norr om Oskarshamn lagrar och hanterar OKG petroleumprodukter. Förutom att OKG har en beredskapsorganisation som hanterar eventuella radioaktiva olyckor, arbetar företaget även med att motverka kemikalieolyckor. Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Farliga ämnen och risker vid hantering

Följande ämnen hanteras på OKG:

 • Diesel
 • Levoxin 15

Diesel

Diesel är en brandfarlig vätska som är hälsoskadlig och miljöfarlig för människor och natur. Förvaring av diesel sker i invallade cisterner och tankar. Under tiden som dieseln lagras i cistern bedöms risken för olyckor vara liten. Det är främst vid hantering av produkten, så som vid lossning och lastning, som oavsiktliga utsläpp kan ske. Vid ett utsläpp riskeras lokal förorening av mark och/eller vatten, påverkat område saneras då omgående.

Följande åtgärder har vidtagits för att förhindra allvarlig kemikalieolycka med diesel:

 • Placering av verksamhet och dieselcisterner har valts för att minimera påverkan på verksamhetens omgivning.
 • Hela industriområdet är avspärrat för allmänheten och trafiken i närheten av dieseltankarna är begränsad till arbets-, säkerhets- och räddningsfordon.
 • Cisternområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand. Området är invallat och fasta anslutningar för skumsläckning av cisterner finns.
 • Cisterner och ledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser.
 • Berörd personal genomgår regelbunden utbildning i miljö-, brand- och riskhantering.
 • OKG har en egen lokalt placerad industribrandmannakår på plats. Denna är bemannad av professionella brandmän med styrning och ledning från räddningstjänsten i Oskarshamns kommun.
 • Planering för omhändertagande av identifierade risker.
 • Beredskapslådor finns tillgängliga innehållande saneringsmaterial för sanering av mindre spill.
 • Egen beredskapsorganisation.

Levoxin 15

Levoxin 15 innehåller hydrazin som är giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön. Kemikalien används för att förhindra korrosion i viktiga kylsystem. Levoxin 15 förvaras i 60 liters plastdunkar som hålls invallade och inlåsta. Risken för olyckor vid förvaring och vid användning bedöms vara liten. Det är främst vid hantering av produkten, så som vid lossning och lastning, som oavsiktliga utsläpp kan ske. Vid ett utsläpp riskeras lokal förorening av mark och/eller vatten, påverkat område saneras då omgående.

Följande åtgärder har vidtagits för att förhindra allvarlig kemikalieolycka med Levoxin 15:

 • Maximalt 60 liter Levoxin 15 i plastdunk.
 • Kemikalien hålls invallad och inlåst vid förvaring.
 • Kemikalien hålls invallad och inlåst vid användningsstället.
 • Dosering vid användning sker med automatik.
 • Kemikalien byts/hanteras manuellt vanligtvis endast en gång per år.

Larm till allmänheten

Vid en olycka på OKG har den kommunala räddningsledaren möjlighet att beordra OKG att varna berörda. Val av metod och omfattning av denna varning beslutas i samråd mellan den kommunala räddningsledaren och OKG. Varning kan gå ut via viktigt meddelande till allmänheten (VMA) eller på annat för situationen mer lämpligt sätt.

Information från senaste Seveso-tillsyn

Senaste tillsynsprotokoll finns att begära ut från Länsstyrelsen i Kalmar län, kalmar@lansstyrelsen.se.

Adress

OKG Aktiebolag
572 83 Oskarshamn
Telefon: 0491-78 60 00
E-post: info@okg.uniper.energy

Saft AB i Oskarshamn, beläget vid Jungnergatan i Norra hamnområdet, lagrar mer än 20 ton kadmium i olika former och omfattas därför av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån. Uppdaterad säkerhetsrapport enligt denna lag lämnades till tillsynsmyndigheten 13 november 2020.

Företaget tillverkar nickelkadmiumbatterier för reservkraftssystem och tar emot förbrukade NiCd-batterier för miljöriktig återvinning. I verksamheten förekommer bland annat nickel och kadmium i olika former, kalium- och natriumhydroxid, svavelsyra och väteperoxid.

Risk för allvarlig kemikalieolycka finns i huvudsak vid större brand genom att frätande ämnen och stoft innehållande kadmium kan spridas med vinden.

Rök som innehåller kadmium kan vid inandning orsaka akuta skador på lungor och långsiktiga njurskador. Markmiljön kan bli långvarigt förorenad vid spridning av kadmium.

Företaget gör regelbundet riskanalyser för att kunna förebygga olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människor och miljö och vidta lämpliga skyddsåtgärder. Vid en allvarlig händelse är man skyldig att kontakta räddningstjänsten och att vidta de skyddsåtgärder som krävs för att kunna hantera och begränsa följderna av en eventuell olycka. För att vara väl förberedda samverkar man med räddningstjänsten. Övningar genomförs regelbundet där räddningstjänsten och Safts organisation deltar tillsammans.

Länsstyrelsen i Kalmar län genomför återkommande tillsynsbesök av verksamheten.

På Länsstyrelsen i Kalmar läns webbplats finns information om datum och dokumentation från senaste tillsyn.

Kommunen har upprättat planer för räddningsinsatser vid anläggningen. Vid fara kommer efter beslut av räddningsledaren signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten” att ges över tyfonlarmsystemet och information lämnas via Sveriges radio P4 Kalmars webbplats och från SOS-alarm via 112-appen.

Om allvarlig kemikalieolycka eller större brand vid SAFT AB skulle inträffa

 1. Undvik att inandas brandrök – undvik kontakt med och läckande vätska.
 2. Gå inomhus och stäng av ventilationssystem och fläktar.
 3. Vid signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten” - lyssna på Sveriges radio, P4 Kalmar. Information delges även via SOS-alarms 112-app.
 4. Följ alla eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten

Kontakt Saft AB

Jerry Gottfridsson
Säkerhetschef
Saft AB
Jungnergatan, Box 709
SE- 572 28 Oskarshamn
Telefon: 0491-680 98

Inledning och bakgrund

Från den 1 juni 2015 är Seveso III–direktivet infört i svensk lagstiftning. De nya reglerna innebär att kommunen via sin hemsida ska informera allmänheten om alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen (lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).

EU:s Sevesodirektiv har till syfte att åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och att begränsa följderna av dem för människor och miljö så att höga skyddsnivåer kan säkerställas konsekvent och effektivt.

Scandinavian Stone omfattas av Sevesodirektivet, enligt den lägre kravnivån i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, som följd av att bolaget använder sprängmedel i sin verksamhet.

Lokalisering

Flivik stenbrott ligger i skogsmark cirka 30 kilometer nordnordost om Oskarshamns tätort och cirka 3 kilometer från gränsen till Västerviks kommun (se bild nedan). Avståndet till närmsta bostadsbebyggelse är mer än 500 meter, vilket får räknas som ett bra skyddsavstånd. Verksamheten kan utan svårighet innehålla de villkor som normalt ställs för bergtäkter.

Fliviks Stenbrott markerad med röd cirkel på kartan.

Flivik stenbrott markerad med röd cirkel. Österut syns Fliviken och Adriansnäs stugområde.

Administrativa uppgifter

Verksamhetsutövare: Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB

Verksamhetens lokalisering: Flivik 1:2 Oskarshamn kommun, se bilden ovan

Utdelningsadress: Norra Bjärlövsvägen 14, 291 95 FÄRLÖV

Telefonnummer: 044-732 50

Företags- och verksamhetsbeskrivning

Bolaget producerar blocksten till byggnation och utsmyckning. Verksamheten sker tillsammans med AB Nybrogrus som tar hand om reststen och förädlar fram ett bergkrossmaterial till framförallt vägbyggnad, asfalt och betong. Materialet från denna anläggning transporteras delvis på båt från en hamn knappt två kilometer från anläggningen.

Som ett led i produktionen sker borrning och sprängning av fast berg. Arbetet genomförs av underentreprenör. Processen börjar med att berget som skall sprängas besiktigas av borr- och sprängpersonal. Med ledning av tidigare utförda sprängningar på platsen samt uppgifter om avstånd till närmast liggande byggnader planeras borrnings- och sprängningsarbetet. Hänsyn tas till påverkan på omgivningarna från vibrationer och kastrisker.

Hålen, ofta omkring 90 millimeter i diameter men ibland mindre, borras ner till nästa så kallade pallbotten (vanligast cirka 16 meter) samt underborrning cirka 1,5 meter. Borrning sker med ljuddämpade bergborrmaskiner, typ Atlas Copco eller likvärdig. Damm vid borrning minimeras genom att dammsugare är monterad på borraggregatet.

För tändning av sprängladdningen används ett icke-elektriskt kopplingssystem av stötvågstyp som ger en väl kontrollerad intervallföljd där separata intervalltider kan ställas in för varje borrhål. Markstötvågen portioneras ut i omgivningen i mindre pulser och den största samverkande laddningen är lika med den största enskilda laddningen, vanligen bottenladdningen, i ett borrhål.

Vid vissa tillfällen sker mindre sprängningar för sönderdelning av stora stenblock (så kallad skut), i samband med blockstensbrytning eller för att bereda nya arbetsytor.

Farliga ämnen

Sprängämnen

I täkten produceras förädlade berg- och jordmaterialprodukter. Losshållning av berg sker genom sprängning. Sprängämne finns i många olika blandningar och utseende men ämnet som används absolut mest i täkten är av typen bulkemulsion. Detta innebär att olika ämnen som var för sig är icke-explosiva blandas och blir explosiva först när de är på platsen där sprängning ska ske. Detta innebär en större säkerhet vid hantering och transport.

Diesel/Eldningsolja

Diesel och eldningsolja är lättare oljor som är brandfarliga, men relativt svåra att antända. Diesel och eldningsolja är cancerframkallande och vid förtäring kan det vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Små mängder räcker för att förorena dricksvatten, en deciliter av diesel eller eldningsolja räcker till att förorena tiotusen kubikmeter vatten. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag orsakar miljöskador, framförallt för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i miljön.

Information till allmänheten

Allmänheten uppmanas att såväl vid daglig verksamhet som vid olyckshändelse att respektera givna anvisningar samt avspärrningar.

Området som kan komma att beröras av sprängsalvan avlyses. Signal ges innan och efter sprängningar. Befinner du dig i närheten av sprängningen kan du komma att uppleva kraftigt buller och kanske en luftstötvåg.

Laddning av salvan sker huvudsakligen med emulsionssprängämne. Sprängämnet pumpas via en slang direkt från lastbilen ner i borrhålet och sprängämnets olika ingredienser blandas inte förrän i slangen och blir alltså inte explosivt förrän just där det ska användas. Vid ett fåtal tillfällen används alternativa sprängämnen. Valet av sprängämne görs efter en samlad bedömning av bland annat borrhålets vatteninnehåll, bergets kvalité och borrhålens lokalisering.

Sprängmedel, för bulksprägning, förvaras inte inom täktområdet utan tas med vid varje enskilt sprängtillfälle. Spräng- och tändmedel hanteras enligt gällande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Utförda riskanalyser har inte funnit några anmärkningsvärda risker vid anläggningen avseende liv och hälsa.

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Oskarshamns kommun är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken i övrigt och täkten finns med i deras tillsynsplanering.

Tilläggsinformation

Mer ingående uppgifter gällande tillsyn, tillsynsplan eller annan information kan fås genom att kontakta platsansvarige: Roger Andersson via flivik@scandinavianstone.com och info@scandinavinanstone.com eller Stefan Johansson via stefan@nybrogrus.se eller på telefon 0480-388 83.

Mer information om Sevesolagstiftningen finns på www.msb.se/seveso och på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt för information om senaste tillsynsbesök vid en Seveso-anläggning hittar du på Länsstyrelsens webbplats.