Sevesoanläggningar

Sevesoanläggningar inom Oskarshamns kommun

Inom kommunens geografiska område finns det fem anläggningar som innefattas av "lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor", även kallad Sevesolagstiftningen. Tre av anläggningarna omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Sevesolagstiftningens två olika kravnivåer:

  • Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.
  • Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var femte år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten skall beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsprogram samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

Mer information om Sevesolagstiftningen finns på

www.msb.se/seveso och på Länsstyrelsens hemsida.

Kontakt för information om senaste tillsynsbesök vid en Seveso-anläggning hittar du på Länsstyrelsens hemsida.