Elda utomhus och eldningsförbud

Att elda kan innebära risker för människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan påverka och förändra eldens beteende. Därför ska du alltid vara försiktig när du eldar.

Eldningsförbud

De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid stor torka. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus.

Länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om det gäller hela länet. Länsstyrelsen eller kommunen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud vid hög brandrisk och skärpt eldningsförbud när brandrisken når extrema nivåer.

Här kan du läsa ifall Oskarshamns kommun har eldningsförbud eller inte

Vid eldningsförbud

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

 • Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Här är aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) förbjudet. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Tillåtet att grilla

 • Det är tillåtet att grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.
 • Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen. Engångsgrillar utgör INTE en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.
 • Triangakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

Vid skärpt eldningsförbud

Förbjudet att elda med fast bränsle både utanför och inom sammanhållen bebyggelse

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Vid skärpt eldningsförbud gäller förbud mot eldning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) även vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats.
 • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Tillåtet att grilla

 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det endast tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska (triangakök eller friluftskök) under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.

Vi vädjar till allmänheten att iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark.

Grillning i skogen

Kontrollera om det råder eldningsförbud genom att följa prognoser och nyhetsflöde från www.smhi.se

Du kan också kontakta kommunens Servicecenter, 0491-880 00 för att kontrollera om det råder eldningsförbud i kommunen.

Finns ingen iordningställd grillplats ska normalt markägaren kontaktas först. Om du eldar ska elden vara ordentligt släckt innan du lämnar den.

Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. I foldern Eldning och allemansrätt från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), får du veta mer om när du får och inte får elda i naturen och hur du gör det på ett säkert sätt.

Elda säkert

 • Elda inte vid torrt och blåsigt väder. 
 • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis ris, kvistar och grenar. Om det är tillåtet enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter där du bor.
 • Elda inte löv och gräs eller annat som kan orsaka mycket rök.
 • Se till att snabbt få fyr på brasan, vilket lättast sker om materialet är helt torrt.
  Tänk på att gräs som finns kvar sen förra året kan vara mycket torrt, även om marken är både kall och blöt. Elden kan ta sig väldigt fort om du eldar fjolårsgräs, så chansa aldrig.
 • Elda inte brasor större än 2 gånger 2 meter.
 • Ha alltid uppsikt över elden!
 • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
 • Släckredskap måste finnas till hands, exempelvis räfsor, spadar och vattenslang eller vattenkanna.
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska möjlighet att larma räddningstjänsten finnas. Larmnummer 112!
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
 • Elda inte efter mörkrets inbrott.
 • Lämna ingen glödhög i mörker.

Varje kommun har regler för vad som gäller kring eldning i kommunen

Generellt är det förbjudet att elda av miljö- och hälsoskäl. Vill du bränna av ett område eller elda trädgårdsavfall, är grundregeln i Oskarshamns kommun att det inte är tillåtet inom tätbebyggt område (där det finns en detaljplan*) och sammanhållen bebyggelse*. Inom områden med områdesbestämmelser* är eldning av trädgårdsavfall tillåten under tiden 1 november–31 mars.

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får alltså inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar och liknande, eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och kan bildas giftiga restprodukter.

Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen och ta hänsyn till grannar. Råder det eldningsförbud får du inte elda alls.

Vilka regler gäller för valborgsmässoeldar (majbrasor)

Undantag från lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter görs för valborgsmässoeldar (majbrasor) den 30 april. Eldning får dock inte ske i strid mot gällande eldningsförbud.

Om du vill arrangera en offentlig Valborgsmässoeld eller om tillställningen sker på allmän plats behöver du ansöka om tillstånd. Detta tillstånd ska sökas hos Polismyndigheten.

För information om rekommendationer kring brandsäkerheten vid eldning utomhus läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

* Definitioner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Sammanhållen bebyggelse utgörs i regel av 10–20 hus där tomterna gränsar till varandra eller skiljs åt av en väg, park eller liknande ytor. Sammanhållen bebyggelse omfattas inte av detaljplanen.

Områdesbestämmelser – Bestämmelser för att i vissa avseenden reglera begränsade områden i kommunen som inte omfattas av detaljplan.