Om projektet

Innan saneringen påbörjades visade undersökningar att det fanns stora mängder tungmetaller i sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng. Metallerna hade tillförts via industriell verksamhet som bedrivits i området sedan mitten av 1800-talet. De höga halterna kombinerat med stor spridning av föroreningarna bedömdes ha stor negativ påverkan både på den lokala miljön och havsområdet utanför Oskarshamn.

Oskarshamns kommun tog därför på sig att vara huvudman för att sanera de förorenade sedimenten i hamnen. Projektet är det största statligt finansierade miljöprojektet som har genomförts i Sverige, både vad gäller mängden föroreningar som åtgärdats och beviljade bidragsmedel. Förutom statliga bidragsmedel finansierades projektet även till viss del av Saft AB och Oskarshamns kommun.

Målet med Hamnsaneringsprojektet har varit att på ett säkert sätt omhänderta de förorenade sediment som fanns på botten av hamnbassängen. Syftet med saneringen var att föroreningar och miljögifter från sedimenten i hamnbassängen inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.

Det övergripande åtgärdsmålet, att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent, låg till grund för de saneringsåtgärder som har utförts i projektet. Ytterligare ett mål som har styrt åtgärderna är att den genomförda saneringen ska ha minskat halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.