Hur går saneringen till?

Muddring

Muddringen genomfördes med en kombination av sugmuddring och grävmuddring och var färdig hösten 2018. Efter det togs prover över hamnbassängens botten för att säkerställa att önskat resultat uppnåtts. Proverna analyserades på laboratorium för att kontrollera om det finns ett behov av ytterligare muddring för att uppfylla saneringsmålet. Analysresultatet visade att det fanns kvarvarande förorenade sediment på hamnbassängens botten. För att uppnå åtgärdsmålet fattade Oskarshamns kommun i samråd med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket beslut om att de kvarvarande förorenade sedimenten i  hamnbassängen skulle täckas med bergkross.

Mer om muddring

Avvattning

Avvattningen av muddermassorna har skett i sedimenteringsbassänger och kammarfilterpressar redan i hamnen.  Överskottsvattnet renades innan det släpptes tillbaka ut i hamnbassängen.  När sedimenten var tillräckligt torra för att deponeras transporterades de med lastbil till Storskogens deponi för säker omhändertagning.

Mer om avvattning

Transport

De förorenade muddermassorna transporterades på lastbilar med täta och täckta flak. Sträckan mellan hamnen och deponin är cirka sex kilometer.

Mer om transport

Deponi

På Storskogens avfallsanläggning har en deponiyta lika stor som tio fotbollsplaner anlagts.  Deponin dimensionerades för att ta emot 500 000 kubikmeter muddrade sediment från hamnbassängen.

För att skapa deponibotten röjdes skogsvegetation och berg sprängdes bort.  Ytan har försetts med dräneringar och tätskikt av geomembran och packat bentonitstenmjöl. 

När samtliga muddermassor deponerats täcks de deponerade massorna slutligt. Skyddstäckningen har utförts i flera lager med tätskikt av plastgeombran bentonitstenmjöl och slutligen kommer det att täckas av ett skyddande lager av 1,5 meter moränmassor.

Mer om deponi

Avslutande åtgärder

Som en sista åtgärd täcktes de förorenade sediment som finns kvar på hamnens botten i skrevor och mellan stenblock. Ytorna som har täckts upptar cirka 100 000 kvadratmeter. Täckningen förhindrar att förorenade sediment som finns kvar på hamnens botten fortsätter att spridas ut i Östersjön.

Mer om avslutande åtgärder