Steg 2 - Avvattningen

Från sedimentsörja till kakor

Muddermassorna innehöll cirka 90 procent vatten när de kom upp från botten. Max 60 procent fick finnas kvar i den massa som kördes till deponi. Konsistensen skulle då vara som fast lera.

Eftersom det var så mycket vatten inblandat blev det ungefär 1,3 miljoner kubikmeter muddermassor som passerade anläggningen för avvattning under hela saneringsarbetet. Massorna gick först igenom siktar som fångade upp grövre material. Nästa steg i anläggningen var två sedimenteringsbassänger där massorna sjönk till botten under 12 till 15 timmar samtidigt som en arm skrapade ihop sedimentet på botten.

Därefter fördes massorna vidare via ett rör till filterpressarna. I rören tillsattes kalk för att underlätta det sista steget i avvattningsprocessen. I filterpressarna pressades vatten ur tills massorna var så torra att de föll ner som kakor.

Inom anläggningen renades också allt överskottsvatten innan det släpptes ut igen i en avgränsad del av hamnbassängen. Vattnet från sedimenteringsbassängerna gick till en tank och vattnet från pressarna till en annan. Orsaken var att vattnet från pressarna innehöll kalk och behövde behandlas för att sänka pH-värdet innan det gick vidare. Nästa steg i vattenreningen var en separator. Här tillsattes kemikalier som fick föroreningarna att samlas till större partiklar. En liten mängd sediment avskildes och fördes tillbaka i processen.

Sista steget i vattenreningen var silor med sandfilter. Från det att muddermassorna lastades av tills vattnet var renat gick det ungefär ett dygn. En del av det renade vattnet återanvändes inom anläggningen, där det bland annat användes för rengöring av filterpressarna.