Miljöhistoria

Sedan mitten av 1800-talet har verksamhet som tillfört metaller i hamnbassängen bedrivits i Oskarshamns hamn.

Inte förrän 1969 trädde miljöskyddslagen i kraft vilket innebar ökade krav på industrin att reglera utsläpp i vatten och luft. Miljöskyddslagen innebar också en större medvetenhet om vissa utsläpps påverkan på miljön.

SAFT AB

Vid norra stranden har Saft AB (tidigare SAFT NIFE och Svenska Ackumulatoraktiebolaget Jungner) tillverkat nickel/järn- och nickel-kadmiumackumulatorer sedan 1917. Från 30-talet och fram till början av 60-talet tillverkades även bly- och brunstensbatterier. Dagens verksamhet består främst av tillverkning av nickel-kadmiumackumulatorer.

Oljedepån

Invid hamnbassängens norra sida finns en oljedepå där verksamhet bedrivits sedan 1961. Vid oljedepåer kan spill av oljeprodukter samt tungmetaller förekomma.

Avloppsreningsverket

Det kommunalägda reningsverket uppfördes under åren 1971–1973. Dessförinnan släpptes orenat avloppsvatten ut i hamnbassängens inre del. Numer renas vattnet på mekanisk-biologisk väg samt genom kemisk fällning och kvävereduktion.

Oskarshamns kopparverk

1918 startade Oskarshamns kopparverk sin verksamhet och under åren har man utvunnit bland annat koppar, kobolt och zink. 1937 förvärvades Kopparverket av Reymersholmsbolaget, därefter bedrevs även kemisk industri. Bolaget anlade en svavelsyrafabrik och en anläggning för framställning av saltsyra, natriumsulfat och klorkalcium. Produktionen vid kopparverket i Oskarshamn avslutades 1969.

Det är troligt att ämnen som har använts och producerats vid kopparverket såsom tungmetallerna koppar, kobolt och zink har spridits i mark och grundvatten. I processer som bedrivits bildades också restprodukten dioxin.