Miljökontroll

Kontroll under saneringen

Under hela saneringen skedde en löpande kontroll och dokumentation av de arbeten som har genomförts. Det viktigaste är att det inte sker några otillåtna utsläpp. Kontrollen sköttes av kommunens miljökontrollanter som fanns på plats i projektkontoret i Hamnens hus. Vid kajen har de haft en båt och ett förråd med olika typer av mätutrustning.

En viktig uppgift under muddringsarbetet var att dagligen mäta grumlingen i vattnet. Vid hamninloppet fanns två fasta mätare som har gett löpande data om grumlingen. Miljökontrollanterna har utfört mätningar från båt på 50 meters avstånd från mudderverket. Om takvärdet för grumling överskreds så har miljökontrollanterna haft befogenhet att stoppa arbetet.

Under muddringssäsongerna behövdes ett helt team för att övervaka arbetet som pågick dygnet runt alla dagar i veckan. Förutom att ha kontroll över grumlingen gjorde kontrollanterna också dagliga mätningar vid avvattningsanläggningen och vid deponin i Storskogen. Lakvattnet analyserades och regelbundna provtagningar har gjorts i rör utanför deponin och i dricksvattenbrunnar i området.

Värdena jämfördes med de mätvärden man mätte upp innan deponeringen av muddermassor påbörjades. Utöver den här basverksamheten har en mängd andra provtagningar och analyser gjorts. Fler än 30 000 provtagningar har utförts under projekttiden.

Efterkontroll

När hela hamnbassängens botten var färdigmuddrad gjordes nya sedimentprovtagningar. Analyserna visade att resultatet inte var tillräckligt bra för att uppnå projektets åtgärdsmål så avslutande åtgärder i form av täckning av delar av hamnbassängen har utförts.

Efter att hela saneringen slutförts kontrolleras om målet har uppnåtts, det vill säga att spridningen av tungmetaller och dioxiner från hamnbassängens bottensediment har minskat med minst 90 procent. Detta görs genom att upprepa samma mätningar som gjordes innan saneringen började. Provtagningar görs bland annat på flera ställen i ytvattnet, av fallande partiklar och på musslor. Efterkontroll kommer att utföras mellan 2021 och 2023 därefter går det att utvärdera att projektet har uppnått måluppfyllelsen.