Organisation

Oskarshamns kommun är huvudman för projektet. Styrgruppen, som består av kommunstyrelsens presidium adjungerad med nyckelpersoner ur tjänstemannaorganisationen, fattar styrande beslut rörande projektet. Bidrags- och tillsynsansvarig myndighet för arbetena i hamnen är Länsstyrelsen i Kalmar län.

Det operativa arbetet i projektet leds av en projektgrupp bestående av kommunens beställarombud, projektledare, representanter från Länsstyrelsen i Kalmar län, delprojektledare för miljö, teknik, tillstånd och entreprenad, kommunikationsansvarig, representant från Smålandshamnar, representant från Tekniska kontoret och säkerhetsansvarig på Oskarshamns kommun.