Tidplan och finansiering

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är ett statligt finansierat efterbehandlingsprojekt. Naturvårdverket har stått för merparten av finansieringen via Länsstyrelsen i Kalmar län. Oskarshamns kommun har bidragit med 5 procent i frivillig egeninsats och en ansvarsdel om 0,3 procent. Saft AB har haft en ansvarsdel om 10 procent. Totalt har projektet en grundbudget på 510 miljoner kronor, vilken har utökats med 35 miljoner kronor för avslutande åtgärder i form av täckning av delar av hamnbassängens botten samt 26,4 miljoner kronor för godkända ändringar och tilläggsarbeten under muddringsentreprenaden.

Projektet är nu i slutfasen av genomförandeskedet.

Muddringsarbetena avslutades 2018 och deponin på Storskogen har sluttäckts under 2020 samtidigt med kompletterande täckning av kvarvarande sediment i hamnbassängen. Täckningsarbetena färdigställdes under våren 2020. Under hela entreprenadarbetet har det skett en kontinuerlig dokumentation av de arbeten som genomförts, både genom kvalitet- och miljökontroll.  Alla de delar av entreprenaden som slutförts har godkänts genom slutbesiktning.

Under perioden 2021 till 2023 utförs efterkontroll i och utanför hamnbassängen för att följa upp att projektet har nått sitt åtgärdsmål.

Tidplan, innehållet finns i texten nedanför bilden.

Tidplan: 2004–2012 – Undersökningar, bidragsansökan, miljödom, upphandling och ansökan om tillstånd för sanering. 2013 – Klartecken för tillstånd att sanera. Planering och uppstart av deponibygge på Storskogen. 2014–2015 – Entreprenad för muddring och deponering av muddermassor handlas upp. Deponibotten på Storskogen blir klar. 2016–2018 – Muddring inleds i september 2016. Under perioden muddras cirka 400 000 kubikmeter muddermassor. 345 000 ton deponeras på Storskogen. 2019–2020 – Avslutande åtgärder med täckning i hamnbassängen och sluttäckning av deponi.