Erfarenhet teknik

Projektet har hanterat fem olika entreprenader. De första entreprenaderna E0 och E1 var förberedande arbeten med att anlägga deponiytan för muddermassorna, de entreprenaderna finns beskrivna i den första erfarenhetsrapporten för förberedande arbeten. I erfarenhetsrapporten del 2 finns entreprenad E2 – muddring, avvattning och deponering av förorenade sediment, E3 – sluttäckning av deponin för farligt avfall samt E4 – avslutande åtgärder med täckning av delar av inre hamnbassängen beskrivna.

Vill du veta mer om vilka roller i projektet som har hanterat teknikfrågorna samt vilka utmaningar vi har ställts inför? Roller, utmaningar och goda råd finns beskrivna i intervjuerna med Pär Elander, delprojektledare teknik och Andreas Cohen, byggledare nedan.