Erfarenhet tillstånd

Huvuduppgiften för funktion juridik under genomförandefasen var att bevaka att de åtgärder som vidtogs och planerades hade stöd i miljötillståndet och, om så inte var fallet, biträda projektet i anmälningsärenden och andra kontakter med berörda myndigheter. Vid myndighetskontakter av löpande karaktär, exempelvis kontrollfrågor, oförutsedda händelser och incidenter etcetera, var det dock som huvudregel funktion miljökontroll som skötte myndighetskontakterna.

Lär mer om rollen som delprojektledare för tillstånd samt om de juridiska utmaningarna vi har ställts för i projektet och tips till dig som står inför en liknande utmaning. Se intervjun med Per Molander, Mannheimer Swartling nedan.