LKO – Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn

LKO är en förkortning för Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn, projekt kärnavfall. LKO är ett kommunalt projekt. Arbetet finansieras via bidrag ur Kärnavfallsfonden. Vår uppgift är att granska ansökan om slutförvar och inkapslingsanläggning och att ta fram ett kunskapsunderlag för de beslut som kommunen ställs inför i det arbetet.

Oskarshamns kommun beslutade den 11 juni 2018 att tillstyrka att regeringen kan ge SKB tillstånd att bygga en inkapslingsanläggning vid Clab för det använda kärnbränsle som ska tas omhand i ett framtida slutförvar. Fram till det datumet har kommunen arbetet med att granska SKB:s ansökan och de arbeten som gjordes i platsvalsprocessen som ledde fram till att SKB ansökte om att få bygga sitt slutförvar vid Forsmark i Östhammars kommun. Vid granskningen har kommunen hela tiden arbetet för att frågan ska hanteras på ett sätt som är transparent för allmänheten och att bjuda in invånarna att delta i granskningsprocessen. Dialog, kunskap och inflytande är viktiga ledord för kommunen i LKO-arbetet.

Vårt uppdrag

Vår utgångspunkt är att Clab inte är en långsiktigt hållbar lösning för förvaring av det använda kärnbränslet. Därför måste regeringen ta beslut om att SKB får bygga ett slutförvar dit bränslet kan transporteras efter det att det har kapslats in i säkra kapslar.  

Inkapslingsanläggningen som planeras vid Clab ska bli en tillgång för kommunen genom god utformning, hög säkerhet, god miljö, hög teknisk standard, samt vara ett tekniskt och miljömässigt föredöme. Anläggningen kommer troligen att bli en av de första i sitt slag i världen och blir därmed ett intressant besöksmål för både fackfolk och allmänhet.

Vår organisation

LKO-arbetet sker bland annat i en beredningsgrupp som består av politiker, föreningsrepresentant, tjänstemän. Till gruppen kan det vid behov kopplas experter från olika kunskapsområden.

Inget lämnas åt slumpen

Säkerhetsfrågorna är självklart viktiga att bevaka. Vi arbetar med fokus på säkerheten under inkapslingsanläggningens drifttid. Kommunen har inga egna resurser eller egen kompetens för att göra en fullständig genomgång av alla frågeställningar. Därför har samarbetet med Strålsäkerhetsmyndighet (SSM) en central roll i den pågående prövningen. Genom samarbetet med SSM håller vi oss uppdaterade i arbetet.

Lokalt fokus och dialog

Miljöpåverkan från en inkapslingsanläggning är störst för närboende och närmiljön i misterhultsområdet. Några av de områden vi bevakar särskilt är de effekter som transporter till och från anläggningen skapar, buller, ytvattenpåverkan och påverkan på natur- och kulturmiljö. LKO tar även initiativ till utredningar för att tydliggöra frågeställningar inom till exempel miljö- och hälsoområdet. Vårt fokus ligger på att identifiera och granska lokala och regionala hälso- och miljöaspekter. En mycket viktig del av vårt arbete är att informera och kommunicera med såväl myndigheter och experter som allmänheten. När det finns nyheter att rapportera arrangerar vi utfrågningar och informationsmöten där alla är välkomna att delta.