Vårt uppdrag

"Vår utgångspunkt är att inkapslingsanläggningen ska bli en tillgång i kommunen genom god utformning, hög säkerhet, god miljö, hög teknisk standard, samt vara ett tekniskt och miljömässigt föredöme. Anläggningen kommer troligen att bli den första i sitt slag i världen och därmed bli ett intressant besöksmål för både fackfolk och allmänhet." (Ur Kommunens krav för att delta i Lokaliseringsprocessen) 

Vårt arbete

Granskningsgruppen är en arbetsgrupp inom LKO som består av politiker, föreningsrepresentanter, tjänstemän och experter med olika kunskapsområden. Granskningsgruppen har ansvar för att bevaka säkerhets- och miljöfrågor avseende inkapslingsanläggningen.

Inget lämnas åt slumpen

Säkerhetsfrågorna är självklart viktiga att bevaka. Vi arbetar med fokus på säkerheten på kort sikt som berör inkapsling och transport av kapslar, det vill säga under inkapslingsanläggningens drifttid. Kommunen har inga egna resurser eller kompetens för att göra en fullständig genomgång av alla frågeställningar. Därför har samarbetet med Strålsäkerhetsmyndighet – SSM en central roll i den pågående prövningen. Genom samarbetet med SSM håller vi oss uppdaterade i arbetet. Med jämna mellanrum besöker SSM Oskarshamn och i samband med besöken brukar allmänheten ges möjlighet att få ta del av informationen via öppna föreläsningar.

Lokalt fokus och dialog

Miljöpåverkan från en inkapslingsanläggning är störst för närboende i Misterhultsområdet. Några av de områden vi bevakar särskilt är de effekter som anläggningen skapar gällande transporter, buller, ytvatten och påverkan på natur- och kulturmiljö. Granskningsgruppen tar även initiativ till utredningar för att tydliggöra frågeställningar inom till exempel miljö- och hälsoområdet. Vårt fokus ligger på att identifiera och granska lokala och regionala hälso- och miljöaspekter. En mycket viktig del av vårt arbete är att informera och kommunicera med såväl myndigheter och experter som allmänheten. Vi arrangerar utfrågningar och informationsmöten där alla är välkomna att delta.