Ny F–9-skola i Oskarshamns kommun

Ikon föreställande skola

Oskarshamn växer och därför behöver vi fler skollokaler, för att på sikt ge plats åt de elever vi har i kommunen. Därför beslutade Oskarshamns kommunfullmäktige i november förra året att ge bildningsnämnden i uppdrag att undersöka fyra platser i de centrala/nordöstra delarna av Oskarshamns tätort, möjliga platser för en ny F-9-skola. Den nya skolan behöver ha plats för mellan 900 och 975 elever och på området ska det även finnas plats för en fullstor idrottshall. 

Anledningen till att vi vill bygga en helt ny skola är framför allt för att det inte finns tillräckligt med mark för att bygga ut de skolor vi redan har. 

Varför skola i de nordöstra delarna av tätorten?

 Behovet av nya skollokaler finns framför allt i de centrala och nordöstra delarna av Oskarshamns tätort, samt i Kristineberg. Det beror på två saker:

  • att det redan i dag är ett stort tryck på skolorna i dessa områden, och
  • att det byggs och planeras flera nya bostadskvarter i nordöst, centrum och runt Kristineberg.

Det är redan trångt i skolorna i centrala och nordöstra Oskarshamn, och vi ser att nya bostadsområden kommer ge fler elever. Därför behövs en helt ny F-9-skola i detta område. En skola i denna del av Oskarshamn kommer kunna ta emot alla elever från de centrala och nordöstra delarna av tätorten men också avlasta Kristinebergskolan som idag är trångbodd. Till exempel kan elever som bor i Södertorn och Åsa gå i låg- och mellanstadium på Vallhallaskolan och i högstadiet i den nya skolan. Idag anvisas elever från Södertorn och Åsa till Kristinebergskolan. Med en ny skola skapas drygt 150 nya platser som inte finns idag. 

Konsekvenser för andra skolor

Om det blir aktuellt att bygga en ny F-9-skola påverkas tre av kommunens befintliga skolor av beslutet – Saltvikskolan, Norra skolan och Vallhallaskolan.

Saltvikskolan

Om en ny F-9-skola byggs föreslår vi att Saltvikskolan avvecklas. Skolan är relativt liten och har undervisning för elever från förskoleklass till och med klass 3. Vi tror inte att det på sikt är hållbart att bedriva grundskoleverksamhet på skolan.  Skolan kan istället användas enbart som förskola och då kunna ta emot ännu fler barn än i dagsläget.

Norra skolan

Vi föreslår att Norra skolan avvecklas om en ny skola byggs. I dag går elever för förskoleklass till och med klass 6 på skolan, de flesta årskurser har två klasser. Skälet till att skolan föreslås avvecklas beror på att den på längre sikt inte anses vara funktionell. Redan idag är svårt att få till en tillräcklig tillgänglighet utifrån hur huset är byggt. Konstruktionen gör det också svårt att anpassa lärmiljön för vissa av elevgrupper.

Andra svårigheter som finns är storleken på klassrum, att få till en god ventilation och tillgången till grupprum.

Vallhallaskolan

Vi föreslår att Vallhallaskolan blir en F-6-skola istället för att också ha högstadium som den har idag. På det sättet kan vi minska antalet elever på skolan vilket i sin tur gör att alla elever får plats i själva skolan, i stället för att gå i paviljonger vilket lågstadiet idag gör.

De fyra alternativen

Fyra alternativa platser har utretts för att se om de kan vara aktuella för en ny F-9-skola med tillhörande idrottshall. Alternativen har varit Repslagarhuset (1), Bomans (2), Länsmansängen (3) och Havslätt (4) (se karta längst ned på denna sida). 

Repslagarhuset

Alternativ Repslaghuset har utretts och bedömts som en mindre lämplig plats för en F-9-skola. Anledningen till detta beror främst på att en stor andel av de yngsta eleverna kommer få långt till skolan, det skulle bli svårt att få till en god och säker trafiksituation samt det är en begränsad yta att bygga skola på.

Bomans

Även Alternativ Bomans har utretts och bedömts som en mindre lämplig plats. Precis som vid Repslagarhuset är det framför allt trafiksituationen och den begränsade ytan som ställer till det. Det skulle också vara svårt att få acceptans för platsen från pedagogisk personal och vårdnadshavare.

Länsmansängen

Alternativ Länsmansängen tycker vi är en aktuell plats att utreda vidare för en F-9 skola, för att:

  • det centrala läget i området där eleverna finns.
  • möjligheten att skapa en god och säker trafiksituation vid platsen.
  • möjligheten att få plats med de byggnader, skolgård och parkeringsplatser som krävs.
  • möjligheten att få till en blandning av elever från olika områden och med olika bakgrunder.
  • det ses som ett bra alternativ i olika intressegrupper, som pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare.

Det som talar emot Länsmansängen är framför allt de höga naturvärden som har området har. För att alternativet ska vara aktuellt krävs det en detaljerad plan för hur vi kan bevara eller kompensera naturvärdena och samtidigt på ett bra sätt bygga en skola i området. Stora delar av området är också sankt vilket kräver omfattande geotekniska undersökningar, för att kunna bedöma kostnaderna för att bygga samt utreda hur dagvattnet ska hanteras.

Havslätt

Alternativ Havslätt bedömer vi också som aktuellt att utreda vidare som en plats för en F-9-skola. Platsen har god yta för byggnader, skolgård och parkering, det blir ett nära avstånd till skolan för stor andel av de yngre eleverna samt att platsen har goda markförhållanden. Anledningen till att arbetsgruppen som har arbetat med utredningen inte rekommenderar Havslätt före Länsmansängen beror till största del på att skolan ligger längre bort från centrum, vilket gör det svårare att få till ett underlag av elever från olika områden och med olika bakgrunder.

Nästa steg

Nu ska bildningsnämnden gå igenom utredningen och bestämma hur de ställer sig till förslagen som har kommit fram. Därefter skickar de vidare sitt yttrande till kommunfullmäktige som beställde utredningen från början.

Arbetsgruppen som har genomfört utredningen föreslår som nästa steg i arbetet en grundlig geoteknisk undersökning och dagvattenutredning på Länsmansängen. Utredningen behöver, med hänsyn till naturvärdena, ta reda vilka förutsättningar som finns för att anlägga byggnader, skolgård, parkeringar, anslutningsvägar med mera på området. Om förutsättningarna finns är nästa steg att planlägga området för skola.

Du kan ladda ner och läsa hela utredningen

Karta över Oskarshamn med platser för ny skola markerade