Tillgänglighet

Oskarshamn ska vara en kommun för alla. Kommunen arbetar med att göra platsen tillgänglig och ge alla oskarshamnare möjlighet att delta i samhällslivet. I samverkan med det kommunala rådet för tillgänglighet, näringsliv och föreningar undanröjer vi hinder som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag. Personer med funktionedsättning är inte en enhetlig grupp där alla är lika. Det handlar om olika individer med olika typer av funktionsnedsättningar och i varierande grad.

Bra tillgänglighet är ett allmänintresse. Det som är nödvändigt för många är bra för alla.

Program för personer med funktionsnedsättning

Oskarshamns kommun antog år 2015 Program för personer med funktionsnedsättning. Det utgår ifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, barnkonventionen och de nationella målen för funktionshinderpolitiken. Programmet är styrande och vägledande för samtliga verksamheter inom Oskarshamns kommun.

Kommunala rådet för tillgänglighet

I rådet träffas företrädare för handikapporganisationerna, kommunstyrelsen och nämnder för diskussion, samråd och ömsesidig information. Oskarshamns kommun kan genom rådet höja sin kompetens och förståelse inom området.

Tillgängliga platser och lokaler

Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator, torg och offentliga platser liksom i offentliga lokaler, butiker och restauranger.

Om du vill påtala eller upplysa oss om ett enkelt avhjälpt hinder kan du göra det på sbk@oskarshamn.se eller skicka brev ställt till

Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706, 572 28 Oskarshamn

Tillgänglig information

Tillgänglig information handlar om att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med och att ta del av kommunens information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla dessa delar.

Talande webb är ett exempel på ett sätt att göra informationen mer tillgänglig, Genom att använda vår lyssna-funktion som finns på alla våra webbsidor får du texten uppläst.