Aktualisering av kommunens VA-plan

Närbild på ett glas som fylls på med vatten.

Oskarshamns kommuns vatten- och avloppsplan (VA-plan) är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Den behandlar dricksvattenförsörjning, avloppsavledning och avloppsrening i hela kommunen, både kommunala och enskilda anläggningar, fram till år 2030. Den antogs av kommunfullmäktige 2015 och har nu aktualitetsförklarats, vilket ska göras varje mandatperiod.

En översyn av dokumentet har gjorts av samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret med fokus på de avsnitt som berör lagstiftning och regelverk, tillstånd i kommunens vattenförekomster, behovsutredning för VA-utbyggnad samt planering för de befintliga kommunala VA-anläggningarna.

Samhällsbyggnadskontoret fortsätter sin tillsyn av de cirk 3500 enskilda avloppsanläggningar som finns i kommunen.

Bland investeringar för befintligt VA kan nämnas förnyelse av ledningsnätet för 12,5 miljoner årligen samt nybyggnation av reningsverk i Figeholm.

Utbyggnad av kommunalt VA fortsätter nu för Ovädersleden/Kvarnviken i norra delen av Oskarshamn.

Mer information om Vatten- och avloppsplan