Dags att söka ur Sven och Karin Bergs minnesfond

Svenska sedlar i olika valörer

För att få bidrag från Sven och Karin Bergs minnesfond ska du antingen vara född inom Misterhults församling eller varit bosatt där under minst tre på varandra följande år. Men det krävs inte att du är bosatt inom Misterhults församling när du söker bidrag ur fonden. Studerande, unga såväl som vuxna är berättigade att söka medel ur fonden.

Storleken på bidragen varierar varje år och det beror på antalet sökande och ränteläget.

Ansökningarna skickas till direktionen som består av fem personer som är utnämnda av Oskarshamns kommun. Direktionen behandlar ansökningar och fördelar medel. Direktionens arbete kontrolleras av Oskarshamns kommuns revisorer som rapporterar till fondförvaltaren.

TIll ansökan.

Testamentets vilja

Sven och Karin Bergs fond utgör en sjundedel av "Berg-Rolanderska fonden". Den instiftades av Ivar Svensson och hans maka Maria Svensson (född Berg). De ville på detta sätt hedra och ära sina respektive föräldrar.

Maria Svensson härstammar från Bostorp i Misterhults socken och av den anledningen har födda och/eller boende i Misterhults församling förmånen att söka bidrag från fonden.